Вирхаэс гьамадли ахIен

Республикала «Замана» газетала редакциялизиб гIяхIцад дусмазиб бузули, чула мурхьти пагьмуртачибли машгьурбиубти журналистуни хабарагарли шалгIеббулхънили редакцияла агьлу чуйнара пашманбиахъуб. ХIурхъала дугIбас гьалакадизурти ахъти дубуртиван коллективличи изала-зугIяла гъамхIедирахъути къакъбяхъуни сабригу илди. Илдала пасихIти белкIаначи хIерти газетала гьалмагъунира пашманбирахъули саби илди гIяхIгъубзни камбикIнили.

Яргаличилси илгъуна кьутIкьуси хабар хьурабиуб ишди бурхIназибра нушачи. Иш гьакIлис мулебкIан пергер гъабза МяхIяммадмухтар МуртузагIялиев хабарагарли шалгIевухъниличила сабри.

СецадхIи нушачил узули калун виалра ил кьаламла узи, коллективлизир илала хIурмат-кьимат халатири, ил бузерилизив чисалра гIелаулхъуси ахIенри. Редакциялизи узес вакIайчира илала аргъбаибти макьалаби бучIантас тяништири ва иштяхIличил илди дучIутири.

МяхIяммадмухтар ГIямарадзиевич хIякимтас лявбикIутазивадли ахIенри. Ил чизи-дигара дяхIлизи бархьдеш бурес гIелавитIхIейкIи. Чумра макьала делкIунтири илини адамтала изу-зугIяла агардиахъес, илдала гIямру къулайдиахъес, рушбатчидеш ва хъям-кьацI хIедиахъес багьандан кумекли диэсти. Амма бархьдеш гIебхIебурцути ва чус дигуси кьяйда шикькабикIути жавабла хIянчизартани селра гIяхIла шайчи барсбиахъес кьасхIебариб. Совет хIукуматла замана М.МуртузагIялиевлагъунти макьалабас бусягIятал жаваб чарбирусири ва гIяйибла вегI танбихIлавирусири. ГIергъити дусмазирти дарсдешунала асарлиубти хIякимтани илдигъунти критикала макьалаби чехIедаибсила дирни гIядатли бетаурли саби.

МяхIяммадмухтар ГIямарадзиевичли гIямрула бетуцуни лертиван къугъали сипатдирутири сунела белкIаназир. Бузерилизиб гьалабулхъути, бахълис кумек гIеббиахъути, кабизалачебти адамти сабри илала очеркунала бекI игитуни. ГIергъиси замана илини лукIутигъунти ишхIелла манзилла вайра гIяхIра сари лертиван сипатдирути макьалаби газетаби-журналтазир дебали камли къаршидиркули сари. ХIебиалли, даргала жамигIятлис дигусили ветаурси ва илдала челукьути дяхIимцIайзирван чедиахъуси, пагьмучевси журналист агнили чумлара уркIи цIумбулхъахъа.

ДекIар-декIарти жанраби пайдаладирули, дахъал дусмазиб давлачебси устадеш цалабяхъили, лукIуси журналист педагогла дякьличивадлира, къардхIевхъи, вашни дигеси анцIбукь саби. Илгъуна лукIанни чеалкIуси наслула ва жагьилтала гIямруличилара духути пикруми дурути сари. Илдигъунтала гIякьлумачи лехIбилзути биалли, гIямрула дякьличибадли чебхIебулкIан, черяхIти ахъанайтачи гьуцIбикIар, халатала хIурматбирес балутили ва белчIуди-бяркълизиб гIибратчебтили бирар. Илкьяйдали нушала республика ва улка гьаладяхI дашахънилизир ва илди вавалидирхъяхънилизир жигарла бутIакьяндеш дирутили бетарули саби гьарли-марти журналистуни.

Редакциялизир корректорли рузуси МяхIяммадмухтарла рурси Раисатра дудешла дякькад рашес къайгъилизир сари ва бучIантас гIяхIдизести макьалаби лукIули сари. Мурталра разити дукелцIили редакция савлила берхIили авлахъван булхIехъуси, бажардичерси ва бузериличи чекаризурси нушала Раисатра сунела дудешгъуна пагьмучерси лукIан ретарниличи вирхес вирар.

Редакциялизивадли арякьи чумал дус дикили диалра, МяхIяммадмухтар ГIямарадзиевичли нушачи мурталра мурхьси мягIнала макьалаби дурхьес даимиубсири ва хIянчизартала вай-гIяхIличи музаулхъусири. Илкьяйдали газетала уржибси авидла хъарихъ ветаурсири ил.

Адаб-хIяя ахъли дихIуси, хамдеш-халадеш агарси, чеветаибси, ламус-яхI ахъли кьиматладируси, бархьдешгIевли къаркъаван кайзурси, сабурлира сахаватдешлира жагаварибси ил гIяхIгъабза гьанна нуша-ургав агниличи дирхаэс гьамадли ахIен кьалли. Итцадра къушум жагабирахъули, кагибси дев бурес балуси, далай-делхъличил алавтала гьав ахъбурцуси, биштIа-халатачил уржили хIериэс балуси мулебкIан багьадур, сунени деркIибти дусмачи хIерхIеили, ункъли левалри. Ил сунела къугъаси кулпетлис, тухум-агьлулис, юлдашуни-тянишунас, унруби-шантас къалагъуна къакъбяхъ сайри.

МяхIяммадмухтар ГIямарадзиевич шалгIевухъниличил бархбасахъи, илала кулпетлизи ва шанти-тухумтази децI багьахъес редакцияла хIянчизарти Избербашлизи дякьунхIели, чумал дус гьалар ил гIяхIгъабзани нуша жидарнила анцIбукь гьанбикиб.

Дербентлизи архIя дураберкIили, чардулхъухIели, илини абзурли маршрутка бицIибти редакцияла хIянчизарти сунечи ардукибтири.

Нуша дукьяйчи илала гIямрула марси гьалмагъ Марьямли кьумур, бикIуливан, азир журала берклумани бицIахъилри. ДяхI шалали гьунираибси хъа регIлира бусягIятал чугур някълизи касибси МяхIяммадмухтарлира, гьайгьайрагу, халаси стол-алав кабиибтала гьав ахъбиахъуб.

— ГIяхIти макьалаби лукIес ва дурхIни мурхьти багьудлумачи бикахъесцун уста уили ахIен нушала МяхIяммадмухтар, — бикIулри бархкьяби, — ил пагьмучевси музыкант ва пергер далайла устара уилигу.

Илала аваданси юртлизиб бемжур къугъаси сяхIбат. Далай-делхъли ва масхуртани дубурланна юрт гарчли бицIахъилри, редакцияла хIянчизарти лебгIеб батбухъири…

Агь, сунела вегIебш, адамла гIямру дахъ камти дуилигу. Дахъ-дахъал дарестира бекIхIедарили, хабарагарли кьисматли дайдирхъулигу инсанна дусми. Итгъуна къугъаси мекъла хъали кьисматли ишцад халаси марайдешлизи гIелабушес хIяжатлирив? Сен илцад уркIецIиагарсира адамличи ил? Чи сейкIалра ЧевяхIсини делкIунти кьадурти дарсдарес ахъриагартили урдулхъулра нуша. Нушала марси юлдаш, хIекьли ахIмакьси дарган МяхIяммадмухтарлис Аллагьли гьалжана кьадарбараб эсцун саби калунси.

ПатIимат Кьурбанова