Пагьмурти ахъли кьиматладариб

Творчестволизи ахъибси адамла дирути дахъал дирар. БикIули бираргу, ца секIайзив пагьмучевси инсан лерилра шалубазив пагьмули вяхъили вирар или. Хаслира лукIес устадеш гьатIи имцIадиалли, дарес пикридирутала сияхI лебгIеб халаси бирар ва дуги-хIери хIеили узаллира, дирути бекIдарес гьамадли хIебирар. Дахадаевла районна КIишала шилизивадси Ибрагьим БяхIяммадович Ибрагьимов устадешчевси мугIяллим, писатель ва журналист сайливанра республикализив ункъли валуси сай. Урус мезличи шурдатурти илала дахъал жузи россиялантанира иштяхIличил дучIули сари. Дубурлантала гIямру дахъ жагали сипатдируси илала пагьмуличи пахру хIебаресра хIейрар. Хабардерхурси писательличила абзурли жуз цалабяхъесцад белкIани дарес вирар. СенахIенну иличила жузи дучIантани ва критикунани дурути пикруми дахъал ва уркIи ванабарести дирар.

Журналистикализир Ибрагьим Ибрагьимовли дирахъути сархибдешунира камли ахIен. Илала белкIанани дарган мезличил дурадулхъутицунра ахIи, урус мезличил дурадулхъути газетабира жагадирахъули сари. Илала очеркуни, макьалаби, зарисовкаби ва цархIилти белкIани ахъли кьиматладирули, чуйнара Баркаллала кагъуртира шабагъатунира касибти сари илини.

Гьалабванра Дагъиста избирательная комиссиялизиб «О выборах доступно» ибси макьалалис Ибрагьим БяхIяммадовичлис 3-ибил мер буцнила диплом бедиб. Илала дурарадли, илис грамота ва планшет савгъатдариб.

Илгъуна дигеси анцIбукьличил бархбасахъи, республикала «Замана» газетала марси гьалмагъ Ибрагьим Ибрагьимов редакцияла лебилра хIянчизартанира мубаракирули сай. Илис къаркъаван чIумаси арадеш, хъалибарглизиб кахIебурхуси талихI, бекIла чедиб мурталра даршуси зак ва творчестволизир гьарбизуни диубли дигули саби илдас.

Дерхъаб хIела къугъати гIямрура творчестволичил давлачебси хъура.

ПатIимат Кьурбанова