УркIи-хIял малхIямти

Иш суратлизиб хIушани чебиути Маллаева Шагьризат ШяхIбановна ва Шамилова Хамис ГIяхIмадхановна, Ахъушала районнизибад дурабухъунти, гьанна гIяхIцад дусмазиб МяхIячкъалализиб хIербирули ва бузули саби. Шагьризат акIубси сари ТIантIала шилизир, Хамис – МухIела шилизир.

Дагъиста педагогический институтлизибси дурала улкнала мезанала факультет таманбарили гIергъи Шагьризат Маллаева рузули калун шагьарла школализир, «Советский Дагестан» журналла редакциялизир. 2000-ибил дусличирад ил Пачалихъла начурбала театрлизир «постановочная часть»-ла заведующаяли рузули сари».

— Спектакль хIядурбирухIели, гьар секIал лерал ахтардидирес, хIянчизартани чучи хъарси бирулил къелгIеббикес хъарси саби, – бурули сари Шагьризатли. – ХIянчизартачи вяв-чIяррикIуси, децIигахъуси тяхIяр гIяхIбилзуси ахIен наб,– дила бекIдешлиуб бузути имцIатигъунти хьунул адамти саби, леб биштIатала бегIтира, хъулиб бархибдеш дакIубухъунтира. МалхIямли гъайэс кьаслизир рирус. Марлира, цархIил тяхIяр ишаб биэсра хIебирар, – начурбала театрла директор Аминат ЯхIъяева уркIи-уркIиларад хIянчи бирули, дахъал дусмазир ил къуллукъличир рузуси ва пачалихъла шайзирад хIурматла умачира ахъти шабагъатуначира лайикьрикибси адам сари.

– Аминат ЯхIъяевназирад нуни дахъал гIяхIти гIерасира: –вегIли бируси хIянчила хIурматбарес ва барх бузутачил гъай даргес устадеш, къияндешуназирад гIела ритIхIекIили, балбуцибси бетерхахъес гъира, – бурули сари Шагьризатли.

– Нушаб, дарх дузутас, директор халаси рузигъуна сари, гIякьлу буруси, гIибратли ретаурси.

Сари рузути дусмала духIнар Шагьризат ШяхIбановнани ХIурматла Грамотаби касили сари, «Дагъистан Республикала культурала рурибси хIянчизар» ибси уличи лайикьрикиб, илкьяйдали арбякьунси дуслизиб «Асилси бузери багьандан» бикIуси медаль бедиб.

Шагьризатла Диана бикIуси, саригъуна малхIямси, духуси ца рурси лер. Илини ДГУ-ла экономикала факультет таманбариб. ГIергъити чумал дус сунела хъалибаргличил, кIел биштIатира абилкьули, Москвализир хIеррирули сари.

Хамис ГIяхIмадхановнани чебяхIси даражала кIел багьуди касиб, илини тамандариб ДГУ-лизибси журналистикала факультет ва Москвализиб Литературный институт. Рузули калун «Замана» газетала редакциялизир, РГВК-лизир, Дагъиста пачалихъла университетлизир. Чумал баз гьалар ил «Дагъиста хьунул адам» журналла бекI редакторла къуллукъличи каратур. ДяхI шаласи, малхIямси, цархIилла хIурматбарес балуси, къугъати хIял-тIабигIятла адам сари ил. Хамис «Дагъистан Республикала культурала рурибси хIянчизар»-ла уличи, Дагъистан Республикала Пачалихъла премияличи лайикьрикили сари.

Хамис ГIяхIмадхановна назмуртала чумал жузла автор, пачилихъла грантуначи лайикьрикибси журналистка, Россияла писательтала Союзла член сари.

Х.Шамиловани театрлизи киб Палестинализибад гьаббухъунтала биштIати. Спектакль таманбиубхIели, Ш.Маллаевани дурхIни кафелизи букили кьацIли бахун, кIилилра кирила баркьуди дураберкIиб.

Наб Шагьризат Маллаевас ва Хамис Шамиловас ара-сагъти, талихIчерти, гIямру диубли, саби анцIкьи-децIлизи хIебикахъили, Аллагьли бихIули дигулра! Чула шалати дяхIра хумармадиаб, малхIямси тIамара барсмабиаб!

ХIушаб шалати, разити гIямрула бурхIни дулгулра!

ПатIимат Маллаева