Мургьила медальти касиб

Хайдакьла районнизибадти спортсментани республикализир дурадуркIути декIар-декIарти абзаназир чедибдешуни сархиб.

ХIера, боксла тренер МяхIяммад Мирзаевли руркъуси Арсланбек Арсланбековли, 2010-2011-ибти дусмазиб акIубти дурхIни-ургаб дурабуркIуси, Дагъистан Республикала Югла шайчирти мер-мусала гьалабдеш багьанданси абзлизир бутIакьяндеш дариб. Ил абз Сулайбан-Стальский районна Карчаг бикIуси шилизиб дураберкIибсири. ДурхIни-ургаб уржибдеш имцIабиахъес, бокс машгьурбарес ибси кьасличил дураберкIибси абзличи Дагъиста югла лерилра районтазибад ва шагьуртазибад гIяхIтигъунти жагьилти боксерти цахIнабикилри. 48 килограммла битIакIлизиб Арсланбекли цаибил мер буциб. ЦархIилти битIакIуназибра цаибти мерани сархибтачил варх, илини Дагъистан Республикала гьалабдеш багьанданси абзлизир бутIакьяндеш диру.

Спортла школала тренер МяхIяммад Арсланбековли хIядурвируси Руслан Абдуровли Дербент шагьарла 2008-2013-ибти дусмазиб акIубти дурхIни-ургабси дзюдола шайчибси гьаргси гьалабдеш багьанданси абзлизир бутIакьяндеш дариб.

Абзаначи бакIилри республикала декIар-декIарти мер-мусаличибадти гIяхIти дзюдоистуни. 38 килограммла битIакIлизиб хайдакьлан Руслан Абдуровли цаибси мер сархиб.

Абзаначир мерани сархибти лебилра спортсментас медальти, кубокуни, грамотаби ва савгъатуни дедиб.

Хайдакьла районна администрацияла пресс-служба