Даршудешла ва жагадешла лишан

Дубурлан хьунул адамла жагадешла лишан саби миллатла хасдешуни гьаргдируси кIана. ХIера, гьалабван ГI.Батирайла уличилси Даргала театрла хIянчизартани, Дагъиста хьунул адамла гIядатлати палтарла бутIа сабливан, кIунбала байрам дураберкIиб. Гьайгьайрагу, ил балбуц халкьани-ургабси хьунул адамтала БархIилис хасбарибсири.

Избербашлизибадти ва гъамти шимазибадти хьунул адамтас, ил лугIилизиб – СВО-лизир бутIакьяндеш дирутала хъалибаргуназибадтасра, балбуцличи букьес имканбакIиб. Ил дураберкIибсири Даргала театрла жаняхIлизиб.

Байрам бехIбихьиб миллатла палтар ва кIунби чедиахънила баЛбуцличибад. ГIур илар дарган мезли пергер далуйти зайдухъАХЪун. Лерилра далдуцуни гьатIира жагадирулри миллатла делхълира.

БиштIатачибад бехIбихьили халатачи бикайчи лебилра илабти хьунул адамтани гьар-урла миллатла кIунби гIяхIлази чедаахъиб ва илдала тарихличила буриб. Лебтанилра кIанала мягIничебдешличила аргъахъиб, илкьяйдали жявхIелила гIядатличилара гьанбикахъили: хьунул адамли бекI гьаргбарили, къалмакъарлибиркьути мурул адамтала урга кIана лайбакIалри, илдани къавгъа тIашиутири. КIана лерилра замунтазиб даршудешла ва хьунул адамла жагадешла лишанни бирусири.

Балбуц къелгIеббикулри Дагъиста халкьла багьудила отличник, театрла музыкала бутIала заведующая Эльмира Ибрагьимовани. Театрла хIянчизартала ва директор Мухтар Матаевла икьалаличил дураберкIибсири ил пергер балбуц лебтасалра гIяхIбизур.

Маргарита Арсланбекова, ГI.Батирайла уличилси Даргала театрла жамигIятличил бархбасуни дузахъуси специалист