Улкала тарих кьиматлабирахъес…

Гьалабван МяхIячкъалала 58 ибил школализиб «На крыльях песни и мечты» бикIуси миллатла культурала фестиваль бетерхур. Бурес чебиркур, илгъуна фестиваль 58 ибил школализиб 2017 ибил дусличибад бехIбихьили, гьар дус хIеблизиб дурабуркIуси саби. Илала дазурбазиб, школализиб Дагъиста халкьла художестволашалти ваяхI дируси устаханара абхьиб. Илаб школала дурхIнани гIянжила тIалхIяна ва мургьи-арцла ваяхI дирнила искусство бяркъес, кьалтинти душес бурсибиэс бирар. ЧеалкIуси наслулис чула пагьму, имканти гьаргдарес багьандан, ил дебали гIяхIси сабаб саби. Школала духIнар дурадуркIути илдигъунти далдуцунани школала бучIантазир дагъистанлантала аслу-минала санигIятуначи, халкьла художестволати ваяхI дирнила искусстволичи диги, иштяхI имцIадирахъули сари.

Баягъи устаханализи арадешлизиб нукьсандеш лебти, пагьмучебти бучIанти ва педагогуни хIянчила бурцули саби. ВегIла миллатла гIядатуни мяхIкамдирнилизи ва илди гьаладяхI дикнилизи кабирхьуси халаси пай саби илра. СенахIенну школала бучIантани устаханализиб чус ва алавтас пайдаличил акьуси замана беркIес бирар, ил дугIла шайчиб хIебуркIули. Илала дурарад, бузерили биштIахIейчибад дурхIназир саби акIубси ванзаличи, ВатIайчи диги адилкьули сари. Илкьяйдали саби ВатIан дигахъути имцIабирутира.

Миллатла культурала (этно культурный) фестиваль дураберкIнила мурад сабри – Дагъиста миллатуни-ургарти гьалмагъдешла бархбасуни уржахъни, вегIла тарихличи, декIар-декIарти миллатунала гIядатуначи диги акIахъни ва нешла мез, культура мяхIкамдарни.

Фестивальла программа декIар-декIарти тамашала далдуцуначил чебицIахъилри. Школала духIнар декIар-декIарти майдунти гьаладихьилри, чузирра Дагъиста миллатунала чучи хасти санигIятуни дузахънила тяхIяр-кьяйда, дигIяндешуни гьаргдирути. ХIера, пагьливантани ца шайчибад итил шайчи бигьунси гьаяличир булугунала жявхIелла санигIятла урехиагарти уюнти, гьунарти чедиахъулри. Ил журала искусстволи халкьлизир мурталра тамашала хIялани алкIахъули дирар. Унцукульла урца ваяхI дирути пергерти устнани някъла устадешличил дирути ваяхI, урцуйчир някьиш дирнила дигIяндешуни гьаладихьиб. Фестивальличир илкьяйдали Балхъарла, Сулевкентла гIянжила машгьурти хъабни, ва цархIилти хъа матяхI гьаладихьилри. Илкьяйдали илав Кубачила мургьи-арцла ваяхI дирути устнала искусстволичилра тянишвиэс вирулри. Ил бархIи дурабуркIуси миллатла байрамла кульминацияли детаур Дагъиста декIар-декIарти миллатунала делхъ дарни ва далуйти делчIни.

Фестивальличир илкьяйдали Дагъиста лерилра миллатунала бизити, тIягIямличилти берк-бержла хурегунира гьаладихьилри,  гьарил миллатла вакилтани чучи хасти кьумурти даршилри.

Жагати миллатла палтарличил бегIбиубти школала бучIантани ва мугIяллимтани миллатла мезаначил белгити гIядатуначила бурулри ва илди секьяйдали дузахъули калунтирил мисалтачир чедиахъулри. Дебали тамашабизесири Дагъиста халкьла гелешмеш уриркьнила гIядат.

Ил бархIи МяхIячкъалала Семендер поселоклизибси 58 ибил школализиб дураберкIибси миллатла культурала фестиваль дебали ункъси ва ахъси даражаличиб бетерхур эс вирар. Гьайгьайрагу, илдигъунти далдуцуни нушала хала бегIтала гIядатуни, культура, хъалибарглизир диэс чараагарти кьиматуни, Дубуртар Улкала тарих хъумхIертахъес, илдала хIурматбирахъес ва черяхIдирахъес сабабли детарар.

П.Сулайбанова