ДурхIначи дигичерси

Зияудинова ПатIимат ГIямаровна акIубси сари ХIерхмахьила шилизир гIядатла хъалибарглизир.

ХIерхмахьила шилизибси школа таманбарили гIергъи, ил сари ручIули калунси школализир пионервожатаяли рузес рехIрихьиб.

1992 ибил дуслизир ПатIимат Дагъиста пачалихъла университетлизи карерхур ва филологияла факультет ункъли хъараахъур.

ГIур школализир урус мезла ва литературала, нешла мезла ва литературала дурсри кадирхьули рузули калун. ДурхIначи дигичерси, малхIямси ва багьуди касахъес къайгъичерси учительница сари ил.

2010-ибил дусличирад рехIрихьили, Ахъушала шилизибси дурхIнала анхълизир воспитательница сари.

Ишарра ПатIимат ГIямаровна сунела хIянчи чебетаахъили бирули рузули сари.

Илала бяркъчебти ва духути хIябал урши-рурси леб. Илини биштIатачилра, гIямрула халатачилра, зилантачилра гъай даргес бала.

Дахъал дусмазиб дурхIначил бархбасахъунси хIянчи бирнилис Ахъушала районна администрацияла шайзирад ХIурматла Грамоталичи лайикьрикили сари.

Гьаннала гIергъира сунела бузерилизир ва гIямрулизир гьарбизуни имцIадикIаб!

С.ГIябдуллаева