Бургъанти уркIичеббариб

Гьалабван Дахадаевла районна администрацияла хIянчизарти Дагъистан Республикала Луганскла Халкьла Республикализи ва Белгородла областьлизи бургъантас гуманитарный кумекличил бякьун.

Делегациялизи кабурхулри «Дагъистан Республикала 1999 ибил дусла ополченцыбала Союз» ибси ДРОО-ла вице-президент Абубакар КьурбанисмягIилов, Дахадаевла районна бургъантала хъалибаргуни гIердурцнила фондла председатель Алена ГIябдуллаева,  СВО-лизив урши МяхIяммад ГIябдуллаев алхунси, районна «Нешанала цIакь» бикIуси комитетла председатель Кумсият НурбяхIяммаева, районна багьахънибала центрла руководитель Марият Чапарова, администрацияла аппаратла бекI специалист Мусабек Мусабеков, Хуршнила шила бекI ГIялибег Кьурбанов.

Кумек бурчнилизир бутIакьяндеш дариб районна лерилра учреждениебани, организациябани ва бахъал цархIилти гIядатла адамтани.  Бургъантас илкьяйдали фура машина бицIахъили продуктунира цархIилти хIяжатдиркути ваяхIра духиб.

Сагаси Уркарахълизибадси СВО-лизив урши МяхIяммадхIябиб алхунси МяхIяммадовхъала хъалибаргли бургъантас 200 килограмм дерубти диъбала ва рудала, бухъмуйтала, нусила дархьиб.

Лугансклизиб гIяхIлачи разибиубти, ВатIан балтахъанти къаршибикиб. Илдазибадли гьариллис дахадаевлантани савгъатуни дедиб.

Илкьяйдали илдани Старобельсклизибти бургъантасра кумек баахъиб, ва Дахадаевла районна бургъантачил къаршибикиб, илдачил ихтилат дураберкIиб.

Алена ГIябдуллаевани бурни хIясибли, архIя дураберкIнила мурад — къиянси манзиллизиб бургъанти гIеббуцни сабри.

«Нушани нушала бургъантас хIяжатдиркутачила баянти цаладирхъути сари. Нушани багьес хIяжатси саби илдас гьарли-марли сегъуна кумек гIеббаахъес гIягIнилил. Нуша дузулра илгъуна баркьуди дурабуркIутачил ва спонсортачил. Илкьяйдали бургъантас гуманитарный кумек гIеббаахъес багьандан гIяхIцад масъулти арзес имканбикIули саби», — бурули сари Алена ГIябдуллаевани.

Белгородла областьлизиб делегация дявила госпитальлизи бякьун ва иларти аги-кьяйдаличил, бяхъибти бургъантас медицинала учреждениели бируси кумекличил тянишбиуб, ил учреждениелис се хIяжатлил белгибариб.

Дагъистайзивадси хирург ГIусман ГIусмановличилси ихтилатла дазурбазиб делегацияли багьур госпитальлис оргтехника хIяжатли диъниличила. Илди хIяжатти сари СВО-лизиб бяхъибти бургъантас кункдешуни диахъес ва субсидияби дедахъес багьандан документуни далкьаахъес.

ГI.ГIусмановла гъай хIясибли, заманаличир ва чедетаахъили медицинала ва бекIахъудила документуни дицIахънили мягIничебси мер бурцули саби бургъантас лайикьти кункдешуни диахъес багьандан. БусягIятла манзиллизир госпитальли илдигъунти гIягIниахълуми асес бирули ахIен.

Алена ГIябдуллаевани фондлизирадли госпитальлис 150 азир къурушла кьадарлизир арц декIардариб, ваяхI асахъес багьандан.

Белгородла областьлизибра Дагъистайзирадси ХIябибатла хъулиб делегацияли бургъантас букIун хинкI хIядурбариб. ХIябибат ил областьлизир хIеррирули ва дявила анцIбукьуни дехIдихьибхIейчирадли нушала бургъанти гIеббурцнила баркьудлумази ахъили сари.

Делегацияла бутIакьянчибани балахъули саби чули бургъантас кумек гIеббиахъули, илди уркIичеббиахъес ва къайгъначил гIеббурцнила баркьуди аргъахъес имканти алкIахъниличила, ил архIяличибадли чарбухъунмад гIурра гуманитарный кумек бурчес бехIбихьниличила.

Марият Чапарова