Мез дерцахъес даим хIяракатлизирси

Нушала ахъ дубурти илцадра жагати хIедири, эгер илди гIяшли мерладиубти диалри. Илдала жагадеш нушани илдала ахъдешлизиб, кегIебдешлизиб чебиулра. УркIи мурталра хьулбикIар илди чедаэс, илдачи арацIес, сагати секIал дяркъес.

Наб гIялимти дубуртачил цугбуцес вирар или гьанбиркули саби. ГIялимти мурталра багьудлумагIиб умцIули бирар, илдани даим сагати секIал руркъули сари. Илдира нушала дубурти кьяйдали, ахъанайти саби. Илдигъунтазирад ца сари дила учительница Зубайдат МахIяммадзагьировнара.

Нуни бегI гьалар Зубайдат МахIяммадзагьировна дарган мезла дарсличир чераира. Дила даргала мезличи халаси иштяхI, диги акIуб, сенахIенну дила мугIяллим  Зубайдат МахIяммадзагьировнани нушаб дарган мезла жагадеш гьаргдариб. Илди жагати вава-кьарличил, бизити цIедешличил, ахъти галгубачил, хIебла буцIар бархIи кабухъунси, тяхIуси цIуэрличил цугдуцес вирар. Мезличила тIашбизагарли гъайикIес вирар. Наб дебали дигахъис дила учительница дарган мезличил гъайрикIухIели, гIур биалли, илала тIама радиолизиб ва телевидениелизиб зайбикIухIелира.

Зубайдат МахIяммадзагьировнани дебали тамашала дубурлан хьунул адам сари. Ил акIубси сари Сергокъалала районна Сергокъалала шилизир. Школализир ва университетлизир илини дебали гIяхIси бяркъ касиб. ЧебяхIси даражала белчIудиличил регIриубли гIергъи ил, 42 ибил школализир рузули калун. Гьаннара ил школализир рузули сари, цазаманализир цархIилти хIянчурбира дузахънили.

Зубайдат МяхIямадзагьировна чинар рузалра, сунечи хъарси чебетаахъили, ахъси даражаличиб таманбируси сари. Бузерилизир диахъубти сархибдешуни багьандан ил «Дагъиста Республикала рурибси мугIяллим», «Россияла Федерацияла цахIнабси багьудила хIурматла хIянчизар», «Дагъистан Республикала багьудила отличник», «Россияла Федерацияла багьудлуми тIинтIдирнила ва бяркъ бедлугнила хIурматла хIянчизар» ибти умачи лайикьрикиб. Ил «Дагъистан Республикала гIилмула ва багьудила Министерствола ХIурматла Грамота», «ДР-ла Халкьла Собраниела ХIурматла Грамота», «Лебил Россияла педагогикала практикала конкурсла призер» грамотабачилра шабагъатларариб. 2020-ибил дуслизир педагогикала бузерилизир диахъубти сархибдешуни багьандан цахIнабси багьудила учреждениебала муниципалитетла бегIлара гIяхIтигъунти мугIяллимтала премиябала шайчибси конкурслизирра чедирикибсири. Зубайдат МяхIяммадзагьировнани муниципалитетла даражала, республикала даражала, Россияла даражала бегIлара гIяхIти мугIяллимтала конкурсуназир бутIакьяндеш дариб ва илар чуйнара чедирикиб ва премиябачи лайикьрикиб.

ГьатIира бурасли, ил РГВК-лизиб дурабулхъуси «Адамти ва замана» передачала ведущаяра сари. Даргала гIядатуначила ва тарихличила халкьлизи багьахъес багьандан, ил дахъал мер-мусаличи риули рирар. Илала передачала кумекличил бахъал адамти дарган мезличил тянишбирули саби ва илди руркъес иштяхI алкIули саби.

Илини дарган мез руркъес бехIбирхьутас «Салам: Разговорный даргинский язык» бикIуси жузра белкIун.

Зубайдат МяхIямадзагьировнала сабухъчебси бузерилизир гьатIира черяхIти сархибдешуни, гIямрулизиб талихI, арадеш ва лерилра гIяхIдешуни дулгулра! Чула хIянчилис марти, бамсри хIебалули бузути Зубайдат МяхIяммадзагьировнагъунти адамтани саби иш дунъяра жагабируси.

Зубаржат ГIямарова