Лебилра ара-сагъли чарбухъаб!

Иш суратлизивси  нушала рурсила урши сай, дила дудешла у бихьибси ГIямаров ШяхIбан ИсмягIилович. Ставропольлизиб автомеханический колледж  таманбарили гIергъи, Россияла гIяскуртазиб къуллукъбарахъес урхьула флотлизи, Севастопольлизи арукиб.

Нуша гьаланачи дебали кьакьадикIули калунра, – Севастопольла портлизи душмантани беспилотникуни, ракетаби иргьулри.  Илгъуна багьахъни аргъили, уркIдухъи, сунечи зянкъдяхъибхIели ирули вири: «Ишаб селра вайси агара, закра умули саби, урхьнира дургъули сари, нушара къугъаси гамиличир лерра, игьубтира нушачи сахIедаибну, хIуша кьакьамадикIудая!»

ГIергъиси замана Россияла шайчибад хIеруди цIакьбиубхIели бургар, Севастопольлизи яра портлизи иргьутачила  хабар агара. ВерхIел баз виубли сай ШяхIбан гIяскуртазиб къуллукъбирули. Сунечил барх леб или бурули сай  дахъал миллатунала дурхIни,  хаслира бахъал лебли саби Северный Кавказла республикабазибад. ГIяхIтицун хабурти дашаб гьарилла хъули, хаслира ВатIан балтахъантала черкад!

Дила дудешли, бунагь-хатIа урдуцаб сунела, сецад пахрубаришил Севастопольлизиб гIяскуртазиб къуллукъбируси уршиличи, сецад гIякьлуми дуришил! Сунела уршбани  ВатIайс къуллукъбирухIелира мурталра хъарбирули вири: «Командирла ибси биреная! Бархтачил далдикили дуэная!»

Сай дергъла бутIакьянчи хIейалра, дявила тарих гIяхIил балусири, Севастопольлизиб цIакьси дергъ кабикибси саби или бурусири: «ХIярхIуби кадерхурхIели, някъ-някъли бирхIули калунти саби нушала бургъанти, ахирра душмантала цIакь имцIабиубхIели, фашистунала някъла хIебикес багьандан урхьнази тIяхIкабухъунти саби».

Кьудратла ВегIли гьарахъбараб нушала улкаличибад фашистунала балагь ва ара-сагъли чарбухъаб хъули гIяскуртазиб къуллукъбирутира, СВО-лизиб бургъутира!

П.Маллаева