ХIурматличил пайдаларикIуси

Ахъушала районна ДурхIнала Пагьмуртала Юртлизиб, бахъал пагьмучебти хIянчизарти бузули саби.

Илдазирад хIянчилизир регIлара пагьмучерси, дахъал сархибдешунала регI сари Усишала шилизирадси  МяхIяммадова (Исуева)  Зульфият Якьубовна.

Зульфият акIубси сари Усишала шилизир, хIурматла хъалибарглизир. Ил школа таманбарили, Буйнакъсклизибси педучилищелизи карерхур.

1988 ибил дуслизиб хIунтIена дипломличил  педучилище хъараахъурли, педагогла санигIятличи регIриуб. ГIур Усишала шилизибси лицейлизир  учительницали рузес рехIрихьиб. 2001-ибил дуслизиб илини  Дагъиста  пачалихъла университет таманбариб ва историяла педагогла санигIят касиб. Ил гьанна 35 дус Усишала лицейлизир историяла дурсри кадирхьули  рузули сари.

Районна духIнар детурхути  лебил Россияла кьадрила олимпиадабачиб лицейла бучIантани гьаларти мерани дурцни багьандан Зульфият Якьубовна чуйнара багьудила управлениели грамотабачил шабагъатларарибси сари.

1992 ибил дусличирад чеимцIаси багьудила педагоглира рузес рехIрихьиб. Усишала шилизибси ДурхIнала Пагьмуртала Юртла филиаллизир рузули сари, «Усишинка» бикIуси дурхIнала делхъла ансамбльла художественный руководительра сари.

Зульфиятли  Усишала шилизиб дурхIни  делхъличи  бурсибирули сари. Ил «Усишинка» бикIуси ансамбль декIар-декIарти делхъличи  бурсибарес гъирализир сари.  Илдас жагати, гьар делхъличи далдикибти хасти палтар далкьаахъесра бажардириркули сари.

«Усишинка» ансамбльли ва Зульфият Якьубовнани  дахъал журала шадлихъуначир, фестивальтачир  бутIакьяндеш диру.

2023 ибил дуслизиб «Лерилра дарх — Россия» бикIуси МяхIячкъалализиб бетерхурси Россияла цадешла БархIилис хасбарибси шадлихъличир, халкьла пагьмуртала байрамличир илдани жигарла бутIакьяндеш дарнилис ДР-ла культурала  министр З.Бутаевани Дипломличил шабагъатлабариб, МяхIячкъала шагьарла Администрацияла шайзибад  Дипломличи лайикьбикиб «Я и мои друзья» бикIуси фестивальлизир бутIакьяндеш дарнилис. Жагьилтала мажлисличир, «Маленькие горцы» бикIуси республикала кьадрила, дурхIнала пагьмуртас хасбарибси  фестивальлизир бутIакьяндеш дарнилис Дипломтачи лайикьбикиб. Илди кIел дусла духIнар сархибти сари, гIурра дахъал лер илдала шабагъатуни.

– ДурхIнала бегIталара халаси кумек леб дурхIни гIеббурцули. Гьар журала палтар дирули сари, репетициябачира башули саби, гьарахъти мераначи аркьухIели нушачил барх башар дурхIнала бегIтира. БегIтала комитетлира кумекбируси саби нушаб. Ил багьандан илдас халаси баркалла багьахъес дигулра дила шайзибад, – бурули сари Зульфиятли.

Культурала управлениела «Ахъуша» бикIуси  хореографияла ансамбльли  Зульфиятли  кадихьибти  «Ахъушала», «Усишала», «Грузияла», «Булугунала», «Рурсбала» делхъани дяркъурли сари, «Белые журавли» бикIуси постановкара кабихьиб.

Зульфият МяхIяммадова 2015 ибил дуслизир «Дагъиста рухI» бикIуси премияличи, 2017 ибил дуслизир «ДР-ла культурала хIурматла хIянчизар» ибси уличи лайикьрикиб. 2012 ибил дусличирад 2018 ибил дусличи бикайчи ил культурала управлениелизирра рузули калун.

1987 ибил дуслизир Москвализир ЧебяхIси Октябрьла революция 70 дус биънилис хасбарибси лебил Союзла 2-ибил халкьла пагьмуртала фестивальлизир бутIакьяндеш дарили, лауреатла уличи лайикьрикиб.

Зульфиятла коллективтани лебил Россияла кьадрила фестивальтазир, конкурсуназир бутIакьяндеш дарили сархибти дахъал Дипломти лер:

2013 ибил дуслизир халкьани-ургабси фольклорла ва культурала гIядатунала «Дубурланти» бикIуси 6-ибил,  2015 ибил дуслизиб «Каспий – берега дружбы» бикIуси халкьани-ургарти фестивальтазир,  «Поэзия народного костюма» бикIуси шадлихълизир, 2014 ибил дуслизиб «Мой Дагестан» бикIуси фестиваль-конкурслизиб, «Культура и экономика региональной политики в современных условиях» бикIуси мажлисличиб, 2012 ибил дуслизиб бетерхурси Северный-Кавказла кьадрила «Кавказ – единая семья» бикIуси халкьла пагьмуртала фестивальлизир, «Созвучие культур» бикIуси 2014 ибил дуслизиб Казахстайзиб бетерхурси халкьани-ургабси, 2013 ибил дуслизиб Волгоградла областьла Клетский  бикIуси район 400 дус биънилис хасбарибси шадлихълизир, «Машук-2015» бикIуси Пятигорск шагьарлизиб бетерхурси фестивальлизир, 2014 ибил дуслизиб «Цамаури» бикIуси миллатла культурала, «Лерилра дарх — Россия», «Традиция» бикIути Дагъиста халкьла гIядатунас ва Дербент 2000 дус биънилис хасдарибти фестивальтазир бутIакьяндеш дарнилис Зульфиятлис ДР-ла культурала Министерствола, республикала халкьла пагьмуртала Юртла, ДР-ла багьудила ва гIилмуртала Министерствола, Ахъушала районна администрацияла, культурала ва туризмала управлениела шайзирад хIурматла уми, пачалихъла шабагъатуни, ХIурматла Грамотаби, Дипломти дедили сари.

Зульфиятли хIядурдарибти делхъани чедаахънилис Франциялизиб бетерхурси «Дни Дагестана и Дербента» бикIуси программализир «Ахъуша» ансамбльли бутIакьяндеш дарнилис  2015 ибил дуслизиб Ахъушала районна администрацияла  шайзибад илди ХIурматла Грамоталичил шабагъатлабариб.

«В зеркале истории: 2000-летие Дербента» бикIуси республикала кьадрила конкурсличиб кIиибил мер буцнилис багьудила отделла шайзирад 2015 ибил дуслизир  грамоталичил шабагъатларариб.

Зульфиятли сунела гIямрула вархкьячил барх  урши-рурси  абикьур, гIяхIси бяркъра бедили, чебяхIси даражала багьудира касахъили, гIямрула гьунчи дураиб. Урши Давудли МяхIячкъалализибси политехнический институт таманбариб, рурси Хадижатли СКФУ таманбарили сари. Гьанна илдала биштIатира леб.

МалхIямси, дяхI шаласи, гIяхIти хIял-тIабигIятла, жавабкарси, чебетаахъили сунечи хъарси хIянчи бируси Зульфият, цархIилтас гIибрат сари. Зульфиятли сари  рузуси коллективла ва шила халкьла ургаб халаси хIурмат сархиб.

Гьаннала гIергъира гьар шайчирад сархибдешуни имцIадикIули  хIерриэс кьадарбиаб хIед!

С.ГIябдуллаева