«Гъабзадешчевси жагьси адам»

Дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дируси Мухтар ХIясановличила белкIахъес набчи хъарбарибхIели, ил чи саял, чинавадси саял багьес сураврухъунра.

Илини, Уркухъла дахъал шалубарси гимназиялизиб багьуди касилри, Уркарахъиб бузути ва хIербирути СутбукIла шилизибадти, сирхIянти неш-дудешла урши сайри.

Нуни пикрибарира, дигиличил илала гьунартачила бучIантази бурес, ил багьандан иличи гIяхIцад суалтира дархьира. Мухтар ХIясановли, дила суалтас жавабли биахъубли, дявила хасси балбуцла дазуличиб къуллукъбирниличила, чедетаахъили, далдикахъили, кагибти жавабти делкIун. Илини дурибти дарган мезличи шурдатесцунри, наб калунси.

Мухтар ХIясанов, 2016 ибил дуслизив, Уркухъла дахъал шалубарси Гимназияла 11 клласс делчIи тамандарили, ДГУ-ла социальный факультетлизи учIес керхур. Авал дус учIули илаб багьуди касиб, гIур Россияла гIярмиялизи, улкалис къуллукъбарес арякьун. Илини Донничибси Ростовлизиб радио-электронный бургъантала гIярмиялизиб къуллукъбариб.

ГIярмияра ахъили чариубхIели, ца-кIел баз челябкьлаличила пикриикIули калун, гIур ургъанна санигIят чеббикIиб, Россияла гIярмияличил ургъанна вягIда бигьун. 2021 ибил дусла декабрьличив, Владикавказлизиб мерлабиубси гIярмиялизиб, улкалис къуллукъбирес вехIихьиб.

2022 ибил дусла бехIбихьудличивад, гIярмияла бяркъла далдуцуни дурадуркIуси мерличив (полигон) ургъанна бурсидеш кайсули калун.

Дявила хасси балбуц бехIбихьибси бархIиличивад вехIихьили, ишбархIира Украинала дазуличив улкалис къулукъбирули сай. Ил заманала бухIнаб: Ургъанна асилдешла 2-ибил даражала, Г.Жуковла, А.Суворовла медальти касили сай. 2023 ибил дусла майличиб илис лейтенантла у бедили саби.

«ИшбархIи нушачи хъарбарили саби, нушала дазу балтахъули тIашкадизахъес, къаршикартала кьукьни лерти мер-муса белгидарахъес ва илди агардарахъес. Дявила хасси балбуц бехIбихьибхIейчирад сунечив ургъан агарли урцути гIягIниахълуми (БПЛА) гIяхIдулхъахъулра, гьаладяхI ардикулра, илди дузахъес бурсидеш имцIадирахъулра. Къаршикартани нушачи дяхIчииутира имцIаливан ургъан агарти урцути гIягIниахълуми сари. Илдала (БПЛА)-бани 30 килограммличи ахIедикибти дявила ярагъ гьаваличи ахъдурцули сари. Илдачил, нушала бургъанти уркIаэс, урухбарес кьасбирули саби. Ца-кIина илдас чус хIяжатси мерличи ярагъ чегахъесра имканбакIиб, амма илдачил дургъес, нуша гьаланачирал хIядурдиублира. Гьанна илди нушаб урехилати ахIен.

Нушани, ургъан угарли урцути гIягIниахълумачил (БПЛА) дявила авлахъличи чехIеруди бузахъулра, нушала тупани иртутас лишанти чедиахъулра, илдала кумекличил къаршикарти лебти мер-муса белгидирулра ва илдачи бомбаби челкьулра.

Дявила командиртани чебаахъибси гьарил манзил, ургъан агарли урцути гIягIниахълуми (БПЛА) гьаваличи ахъдирулра, ва илдани лебилра дергъла авлахъ хIулбала гьалаб лебсиван нушаб чебиахъули саби. Хабарагарли нушачи чебухъес ва чедибдеш сархес къаршикартани сеналра хIебирар. Чула гьала кадатурти хъарбаркьуни детерхахъес, бекIла гIякьлуличил, чархла цIакьличил, нушала бургъанти хIядурбиубли саби.

Ишар нуша узбиван сарра. Нушани далтахъути мер-муса дебадирули гьар бархIи дузулра, хъарбаркьуни гIягIниси тяхIярли тамандирулра. Тупала хIярхIуби челкьули диалра, къаршикартала урцути гIягIниахълуми бекIла чедир лерли диалра, уруххIекIес ва илдас къаршидеш дирес бурсидиублира. Къияндешунани нуша цIакьтили, цалис итилли кумекбарес хIядуртили детарахъулра.

Халаси кумек бирули саби, нушала халкьли, дурхIнани, саби гIяхIъулати кумекчибани. Нушачи уркIи изахъули, кумекбирули халкь чебиухIели, илди багьандан дургъесра гьамадбирули саби.

Дургъуси мерличирад гьарахъли ахIи, нушаб бамсриихъути мерани хIядурдарили сари. Илаб Интернетла бархбасра леб, бегIтачил, гъамтачил ихтилатдикIес имкантира лер. Нуша хIердируси мерличиб телевизорра бузули саби, илизирад сагати хабуртира иргъулра, гIяхIдизурти киноличира хIердикIулра.

Нуша хIердируси мерличиб хIямамра леб. Илини, нуша ункъли дургъахъес, халаси кумекбирули саби.

Ишар нушани бизити хурегуни дирулра. Лерилра хIяжатдиркути беркI-бержличил улка балтахъуси министерстволи гIердурцулра, гъамли лерти шимази ардякьи, нушаб дигуси секIал асес имкантира лер.

Лерилра нуша, Россияла дахъал мер-мусаличирад иша дакIибтира. Нушала дин, мез, гIядатуни декIар-декIарти сари. Нуша ВатIа челябкьла балтахънилизир цауркIлира ва цадехI пикрумачил хIердирулра», — хIера илкьяйда лукIули сай Мухтар ХIясановли сунени къуллукъбируси мерличирти тяхIяр-кьяйдаличила.

«Лейтенант Мухтар ХIясановли сунела бекIдешлиубти бургъанти гIягIниси тяхIярли руркъули ва ахIерабирули сай. Сай биалли гъабзадешчевси жагьил адам сай. 2023 ибил дусла дуцIрумлизир илини гъабзадеш чедаахъиб, гьужумличи бакIибти къаршикарти гьаланачи тIашаиб, гIур гIелабяхI бебшахъести тяхIурти далдуциб. Ил гьарил бархIи жигарчевси ургъан сай. Сунечи хъарти бургъантани иличибад гIибрат кайсули саби», — лукIули сай иличила Мухтарли къуллукъбируси полкла замполит Игорь Кураховичли. Илини тиладибарили сай, асилси дарган ургъанничила, нушала газетализибад халкьлизи бурахъесра.

Нушани Мухтар ХIясановичлис гьарил кацIибси ганзлизир сархибдешуни дулгулра. Жявли гIямрулизивад арякьунси дудеш ХIясайс хIегибти гIямру, чевяхIси Аллагьли уршилис дедили дигулра. Уркухъла гимназиялизир бехIбихьудла классунала учительницали ва завучли рузуси ургъанна неш ЦIибац Мажидовна Кьурбановани, уршиличи хIулкIули, лерилра гIямру деркIили дигулра.

Дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирути уршбази, нушаб лебилра бургъанти бахъ ахIерли биъниличила бурес дигулра. Илди Аллагьлира чули-сабира ахIерабарили дигулра. Лебилра хIулкIули, чедибдешличил хъалибаргуначи чарбухъи дигулра.

Мухтар ХIясанович ХIясановлис гIурра гьарбизуни ва чедибдешуни дулгулра.

Муъминат Хаттаева