Халкьличил ралгунси

Зубайруева ПатIимат МяхIяммадовна акIубси сари Ахъушала шилизибси халаси, хIурматла хъалибарглизир. ПатIиматла дудеш ЧебяхIси ВатIа дергъла бутIакьянчи сайри, ил дергълизив къел-хIерзи агарли веткахъибсири. ПатIиматла неш ЖумягI гIяхIси, малхIямси адам сарри, суненицун дурхIни абикьурли, халабаахъиб.

ПатIимат Зубайруеванира сунела гIямрула вархкья ГIябдулвагьабхъала МяхIяммадхIяжичил барх гехIел урши-рурси абикьур, хъайчикабатур ва гIямрула гьунчи дураиб.

ПатIимат МяхIяммадовна «Материнская слава» бикIуси кIиибил даражала орденничилра шабагъатларариб. Ил орден бедлугусири СССР-ла манзиллизиб 7 яра 9 дурхIя абикьурси нешлис.

ПатIиматли сунела бузерила гьуни жявли бехIбихьиб. ДекIар-декIарти къуллукъуначир рузули калун. Районна дявила комиссариатлизир делопроизводствола, районна собеслизир инспектор-ревизорла, РАЙПО-лизир кассирла, библиотекализирра, тукейзир заведующаялира ва гIурра цархIилтира жавабла къуллукъуначир.

Жавабкардешличил рузули, хIялалси бузери барнилис Ахъушала РАЙПО-ла шайзирад ГIяхIмад ГIяндиевли ПатIимат Зубайруева ХIурматла Грамоталичил шабагъатларарибсири, ил бузерила ветеранра сари.

Шуллайличиб сари хIеррируси махьилабси тукен бузахъули калун. Ил тукен Шуллайличиб хIербирутас ахIенну, алавчарти махьурбала халкьлисра дебали манпагIятсири.

ПатIиматли чинар рузалра, сунела коллективла ва Ахъушала шила халкьла хIурмат сархиб. МалхIямси, халкьличил ралгунси хьунул адам сари ил.

Гьаннала гIергъира арали, дурхIнани ва илдачибад акIубтани разирирули хIерриэс кьадарбиб хIед, хIурматла ПатIимат МяхIяммадовна!

Сабият ГIябдуллаева