Илди кагъуртани уркIби ванадирахъу

Хъалибаргла, дигайла ва мардешла БархIилис гьалаб, Первомайскла шила библиотекала заведующая Калимат ГIялиевани сунела бучIантачил СВО-ла бутIакьянчибас мубаракла открыткаби ва кагъурти далкьарахънила шайчиб устадешла дарс дураберкIиб.

Иличил барх дурхIнани кагъуртазиб ишбархIи чула дявила чебла гъабзадешличил ихъутас баркалла багьахъур. Илдас чIумаси арадеш балгун ва, жяв-жявли хъули чарбухъи дигни аргъахъиб.

Дявила хасси балбуц – дебали къиянси баркьуди саби. Илаб гьарил ургъаннис гьар сягIятлизиб гIямрулис урехи леб. Бамсриихъуси минутуназиб бургъантас илдигъунти кагъурти кайсес ва дучIес дебали дигесли саби! Кагъар чичибад бакIибсил декIардеш агара, илар делкIунти дугьби сари илдас мягIничерти.

«Гъамтачибад, юлдашуначибад ва хъалибаргуначибад гьарахълабти нушала бургъантас дурхIнала диштIати някъбала малхIямдеш, илдала дукелцIи диули ахIен! ДурхIнала ванати кагъуртани, суратунани ва илдала някъбани далкьаахъурти матяхIунани бургъантала уркIби ванадиру!», — цIакьбарали буриб К.ГIялиевани.