Шаласи челябкьла багьандан

ЧебяхIси ВатIа дергълизир бутIакьяндеш дарибти нушала пергер дубурлантазибад бахъалгъунти ишхIели мицIирли агара биалра, илдачила даим гьанбуршни, жагьилтази илдала гьунарличила хъумхIертахъни нушала дурхъаси чеблализи халбирулра нуни. Дявила бургъантазибад цаличила сари ишбархIи дилара гъай.

Ибрагьимов Кьурбан Ибрагьимович 1924 ибил дуслизив Лавашала районна Буртанимахьилизив акIубси сай. ВецIал дус виубхIели, илала дудеш вебкIибсири ва илис жявли халаваэс чебуркъубсири, хъалибарг бахес багьандан хIянчиличи дуравхъунсири.

Ил 1941 ибил дуслизив, лебилра сунела зилантиван, фашистуназибад ахIерси ВатIан батахъес багьандан дергълизи арякьунсири. Ил ургъули калун Киевлизив, Белоруссияла фронтлизив, Сталинградла мякьлав.

Ибрагьимов Кьурбан душма самолет кабикахъни багьандан ХIунтIена Зубарила орденничил шабагъатлаварибсири. Илис дергълизир дакIударибти гъабзадеш багьандан «Гъабзадеш багьандан» орденра бедибсири.

Ил 1944 ибил дуслизив кьяшлизивад декIли вяхъибсири. ХIили кIантIкайкIули ва хъусли вашули нушала солдатуначи ваибсири. Госпитальлизиб илала кьяш чеббяхъиб ва урегал базцадхIи илав сагъвирули калун. Арадеш къулайбарили гIергъи хъули Дагъистайзи вархьибсири. Ил чарухъун Шурагъатла районна Курчалой бикIуси шилизи, сенахIенну лебилра илала хъалибарг ва шанти ила гечбарибтири. 1956 ибил дуслизив сунела хъалибаргра сайра Бабаюртла районна Хамаматюрт бикIуси шилизи гечиуб ва вебкIайчи илав хIерирули калун. Халаси хъалибарг абикьур илини.

Кьурбан Ибрагьимовгъунти адамти лебни багьандан, саби нушала улка, сагати тарихла бяхIяни гьаргдирули, ункъли гьалабяхI башуси. Илдани шаласи челябкьла багьандан чула гIямру кьурбандирули сари.

Халаси хIярпличилти умала бегIти ва гъабзадеш лерти игитуни чеалкIуси наслулис мурталра гIибратли кавлан.

Жасмин Шайхаматова