Чи сая игит?

Ил суайчи гьарил адамли пикри бяхIчииу. Игит сай — сунела жан кьурбандарили, цархIилти берцахъабси, урехиагарси адам.

РиштIахIейчирад набзи игитуначила хабурти дури, амма наб гьанхIебикиб сагаси наслулизи нуни илдачила хабурти дурис или. Нушала пачалихъла хъархIерагардеш балтахъули чум жагьил дурхIя алхуна, чумла нешани ва хьунри марайбиуба? Сепайда, илдала лугIи камси ахIен. Амма хьунул адамти, уркIилаб чIумаси умут бихIули, чула уршбачи, узбачи, муйлачи хIерликабиили саби.

Наб бурес дигулра СВО-лизив гъабзала бебкIали алхунси дила шан урши Кьурбайчила.

ГIяхIмадов Кьурбан ГIяхIмадович акIубсири 1992 ибил дусла ноябрьла 20-личив, Дагестанские Огни бикIуси шагьарлизив. Хъалибарглизив Кьурбан кIиибил дурхIя сайри. Ил 6 дус виубли гIергъи, Кьурба бегIти  — дудеш ГIяхIмад ГIяхIмадов ва неш ГIяшура ГIяхIмадова Дахадаевла районна Кудагула шилизи гечбиубтири. ВиштIахIейчивад гъирачевси, разиси ва шадси вири ил, алав-гьалавтасра дебали вигахъи, адамтачил гьамадли гьалмагъирки. Шила школа таманбарили, Кьурбан гIярмиялизи арякьунсири. Гьаланачи Москвала областьлизиб, гIур Екатеринбурглизиб къуллукъбарибсири.  2017 ибил дуслизиб вягIда бигьи, Ростовла областьлизив 102-ибил полклизив рядовой водительли узес вехIихьибсири. Илини СВО бехIбихьибти цаибти бурхIназирал бутIакьяндеш дирулри. Кьурбан «Дявилизив декIарухъни багьандан» ва «БубкIути уцахъни багьандан» бикIути медальтачил шабагъатлаварибсири.

Адамлис кумекличи музаухъес гьалакси вири Кьурбан. 2024 ибил дусла февральличив Кьурбан дявила юлдашунас кумекбарес багьандан, гьабкьятала къяйлизи кайзурсири. БегIтачи илини бегIла гIергъи мартла 29-личир сарри зянкъдяхъибти. 2024 ибил дусла апрельла цаличив Донецкла Красное бикIуси шилизив сунела юлдашлис кумекбируси замана, душма хIярхIяли варгиб.

Ил вебкIниличила бегIтани кьанни багьурсири.

Июньна 23-личив Кьурбан Кудагула шилизи хIяриихьиб. Дявила юлдашунани Кьурбан гIямруличи разиси, адамтас кумекбарес хъярхъси адамван гьаниркахъули сай.

Сунела тухумтала, шантала, гьалмагъунала ва тяништала уркIбазиб илала шаласи сипат даимлис кавлан.  Кьурбайс, вебкIили гIергъи, Гъабзадешла орденра бедиб.

 

Кьурбайс хасбирулра нуни иш назму.

 

ХIябра уркIецIидухъун

ХIела жагьси чархличи,

ГIурра уркIецIидухъун

ХIела язихъ нешличи.

 

Ягъари ишди дургъби

Таман сен хIедирутив?

Марайдеш тIинтIдирули,

ГIур сецадхIи дуутив?

 

ГIяшура, цIумрикIулрив?

Гьар дуги хIу рисулрив?

ХIела ахIерси Кьурбан

Чарварес хIерирули.

 

Неш-дудешла шилизи

Чарухъири хIу, ургъан,

Нушани хъумхIертури

Усен паргъатли, Кьурбан.

 

Игитла у сархили

ЧархIевхъунри хIу хъули,

Чедибдешла ордента

БицIихъири михъири.

 

ГIязизти дурхIнала жан

Дерцахъили дигулра,

Дугурбазир духъяна

СубхIянтази каргьулра.

 

Марлира, кьукьмуцлира

Рулгулира гьар бархIи,

Чарбухъахъен, жан Аллагь,

ДурхIни чула бегIтачи.

Ирина ГIяликьадиева, ДГУ-ла филологияла факультетла 3-ибил курсла студентка