Уржили хIербируси

Урганила шилизиб 48 дус дигиличил ва уржили хIербирули саби хIурматла хъалибарг. Илди саби ЖягIпарова  Хамис  БяхIяммаевна ва ГIялиев МяхIяммад МяхIяммадович.

Хамис акIубли ца баз дикибхIели, илала дудеш гIямрулизивад арякьунсири. Ил нешли арикьурсири. Хамисли Урганила бехIбихьудла школализир авал класс делчIи, гIур Цугнила шилизибси интернатлизир 9 класс хъараахъур. ГIур илини Сергокъалала  педучилищелизиб белчIуди даимбариб. ГIяхIти кьиматуначил педучилищера таманбариб. Илини сунела бузери бехIбихьиб, Урганила школализир учительницали рузули.

МяхIяммадли Цугнила шилизиб школа таманбарили,  Каспийск шагьарлизибси профтехучилище хъараахъур. ГIур ВатIайс къуллукъбарес арякьун. ГIярмиялизивад чарухъи гIергъи някъла хIянчилизив узи.

Хамис ва МяхIяммад 1976 ибил дуслизиб хъайчикабиибтири. Илдала дурхIнира леб. ДурхIни халатала хIурматбирутили халабаахъиб, багьуди касахъиб. Рурси — Нурият Каспийск шагьарлизир поварли рузули сари, урши Заурли — Избербаш шагьарлизиб педучилище таманбариб. Ил ВатIайс къуллукъбарили гIергъи, хъайчикайиб. Ил Москвализив узули сай, сунела гIямрула рархкьячил кIел уршира абилкьули.

Рурси Уздият гимназиялизир учительницали рузули сари.

Гьанна Хамисли ва МяхIяммадли чула дурхIнала  дурхIначи хIеруди бирули саби.

Чула гIямрулизир сархибдешуни, чархлизиб арадеш имцIадикIули хIербиэс кьадарбиаб илдас.

С.ГIябдуллаева