Игитуни бубкIути ахIен

Къияндикибси замана гьарли-марти гъабзадеш дакIударибси мурул адам гIяхIгъабзази халируси сай. Буралли, нушала халкьлис гIяхIцад къияндешуни ахъес чебуркъибси саби. Дагъиста тарихлизир азаддеш багьандан дубурлантани дакIударибти игитдешла ва гъабзадешла бяхIяни камли ахIен. ХIера, ил тарихла ца бяхIлизи гIяймакан багьадур Кьасум ГъазимяхIяммадовра даимлис минакайуб. Ил Сергокъалала районна цацадехIти шимазив къатIла (участковый) милиционерли вирусири ва, кьисмат кьяркьсили уббухъи, къачагъунала някъбазивад алхунсири.

Арбякьунси жумягIлизиб ГIяймаумахьила урга даражала школализиб, хъалибаргла Дусла дазурбазиб, сунела дявила къуллукъ таманбирули, игитла бебкIали алхунси милицияла (гьанна полиция) капитан Кьасум ГъазимяхIяммадовла хIурматлис хасбарили, балбуц дураберкIиб.

17 дус гьалаб январьла 13-личиб кабикибси кахси анцIбукьличила хIебакьибси Сергокъалала районнизив цалра адам хIергар. Сергокъалала РОВД-ла милицияла вакил Кьасум ГъазимяхIяммадовли районна мер-мусаличиб дакIубиубти къачагъунас, дурусли буралли – Ванашимахьила вацIализиб дигIянбикибти вагьабиюнтас, къаршидеш дирнилизир халати гъабзадеш дакIударибтири. Районна, шимала халкьлис ва хъалибарглис урехи хIебиахъес ибси кьасличил, Кь.ГъазимяхIяммадовли къачагъуни агарбирнилизир жигарла бутIакьяндеш дирулри. Вагьабиюнти илис гIергъибикибтири, илала машиналичи хIярхIуби чекьурли, кавшибсири. БегIла гIергъиси гьигь каберхайчи, ца къачагъ кавшесра бажардиикибсири ил. Кьасум кавшнила хабарли лебилра сергокъалаланти уркIаибтири.

Кьасумли, къатIла милиционер сайливан, шимази архIяби дурадуркIули вири. Нушачира вакIибсири ил, дудешла тупанг бири, илис лицензия барахъес гIягIниси саби викIули гьанбиркур. Дила пикрили, дудеш чиналра хIевкьяхъи, ил масъала сунени бекIбарибси биишигу рикIулра. «Адавзи» или жагали, уркIила малхIямдешличил гъайикIниличи пикри бяхIчиаибсири нуни. Гьайгьайрагу, ил дебали гIяхIси адамра вири, сунела бунагь-хатIа уркадуц, бархьдеш гIеббуцили вяшикIуси. ГIяйибри кьалли, илгъуна адам кавшахъес…

Улкала Президент В.Путинна ХIукму хIясибли Кьасум МуртузагIялиевичлис Гъабзадешла орден бедиб, вебкIили гIергъи. Ил нуша-ургав агара виалра, шантани, тухумтани, юлдашунани Кьасум мурталра гьаниркахъули сай. Алхунти милиционертала хIурматлис МяхIячкъалализиб кабизахъурси памятниклизи милицияла капитан Кьасум ГъазимяхIяммадовла ура каберхахъурси саби.

ГIяймаумахьила культурала Юртла заведующая Зарема Идзиевани балбуц ибхьули, Кьасумла гIямруличила, хъалибаргличила, бузериличила буриб. Балбуцличи игитла хъалибарг ва узи МяхIяммад жибарилри.   Кь.ГъазимяхIяммадовла уршби Кьурбай ва Муртузли чула дудеш сегъуна вирибал гьаникахъиб, илкьяйдали узи МяхIяммад, школала директор Г.ХIямидова, З.МяхIяммадов гъайбухъун. Илала гIергъи, школализиб бучIути рурсбани Кьасум ГъазимяхIяммадовлис багъишладарибти назмурти саркъахъили делчIун.

Милицияла капитан Кьасум ГъазимяхIяммадов душмайс мутIигIхIейкIнила ва гъабзадешла гIибратли ветаур.

П.Мирзаева