Ибкьси бузериличибли

Спортла дунъялизиб адамти кьуватличиблицун ахIен гьалабяхI башути. Спортсменни кьалтийчир ва спортла цархIилти журабазир чедибдешуни диахъес багьандан жагьил адам бажардичевсили ва бамсри хIебалусили виэс хIяжатси сай. Мургьила бутIа лебли хьалли, илала чебкад хIянчи хIебаралли, сегъуналра ваяхI бетхIерар. Илкьяйдали цIакьси жагьил дуги-хIери хIеили узалли ва гъираличил гьалавяхI вашалли, машгьурра вируси сай.

Илгъуна секIайчила ункъли балуси Дахадаевла районна Уркухъла шилизивадси Ислам ГIямаровра азгъиндеш хIедалули, спортлизив гьалавяхI вашуси сай мурталра. Илкьяйдали ибкьси бузериличил спортлизи ахъибхIели сай ил чемпион ветаурсира.

Спортлизиб, гьарли-марли, бузери дигниличибли ва чекабизурдешличибли чула устадешла даража ахъбирахъути адамти лебти саби. Ислам ГIямаровра идлигъунтала лугIилизивадси сай. ММА-ла машгьурси спортсмен сайливан, илала у республикализибцунра ахIи, улкализибра гIяхIил балуси саби.

Ислам ГIямаров 10 дус виубхIели, илала халаси узи Кьурбан ГIябдулмажидовли Уркухъла шилизибси ХIямид ХIямидовла уличилси дурхIнала-гIулухъабала спортла школала мушлукьябала заллизи кибсири. Ил бархIи сунела гIурлизив тренер ветаурси Абубакар ГIябдуллаев къаршиикибсири. Тренерлира, ил урши гIяхIси спортсмен ветарниличи вирхули,  иличил узес кьасбариб.

Гьалар-гьаларти бурхIназивал Исламли сай бажардичевси ва къияндешуназивадли уруххIейруси урши сайни чебаахъиб. Илала къайгъни А.ГIябдуллаевли чедиулри, ва ил гIевуцес кьасбариб. Гьар бархIи дурадуркIути тренировкаби, бархIиличи-бархIи уршилис сагати хъарбаркьуни лугни, гьарил секIайчи чекайзни виштIаси спортсменна гIямрула бетуцли бетаур. Илгъуна ибкьси бузери дугIлира архIебякьун.

Чумал дус Ислам илкьяйдали чекайзурли узусири ва гIяхIтигъунти спортсментала къяянази кайзес кьаслизиври.

2016 ибил дусличивадли Ислам ГIямаров спортла гъудурси журала цацали бирхIнила бетуцлизив узули сай.

2017 ибил дуслизиб ММА-ла Европала Чемпионатличиб, 2018 ибил дуслизиб Гвадалахарлизиб бетерхурси ММА-ла Европала Чемпионатличиб, 2018 ибил дуслизиб Челябинсклизиб бетерхурси Россияла ММА-ла Чемпионатличиб, 2019 ибил дуслизиб ММА-ла шайчибси дунъяла Кубок багьанданси абзлизиб сархибти чедибдешунани бикьридеш дирули сари илала устадешлис, къайгънас ва спортлис марси виънилис.

Амма Ислам илди сархибдешуначив тIашхIейзур. Иличи «Дубурлан» бикIуси клубли пикри бяхIчиаибсири.

Исламличил бузули саби устадешчебти тренерти-преподавательти Шамил ГIялибатиров ва Сухраб МяхIяммадов.

ИшбархIи Ислам ГIямаров машгьурси мушлукья, АСА-ла чемпионна ирила вегIцун ахIен, халкьани-ургабси бетуцлизив хIурматла спортсменра сай. Илала у къайгъичебдешла, бузери дигнила ва вегIла цIакьличи вегI вирхнила лишанни бетаурли саби.

Ислам ГIямаров 15-йна вяхIили сай, амма гьачамалра удиикили ахIен.

Гьалабванра Ислам ГIямаров Алексей Полпудниковличилси абзлизив гIяндуршнила уюн барили, чедиикибсири ва чемпионна ири сунезиб калахъунсири.

АСА-ла Гран-Прила финаллизи ил дуравхъун ва илхIелира чедиикибсири.

Илала бамсриагарси бузерили ва чекайзурли тренировкабачи вашнили сай урши бекIлил удихIеркусили ветаахъурси. Ил дубурлан урши мисалли виэс вирар спортлизир сархибдешуни диахъес хьулбикIути спортсментас.

 

Октагонна дураб

Ибкьти тренировкабас ва тамашала абзанас гIергъи сунечи сабурагарли хъулиб хIерти лебни балуси спортсменнис сай акIубти мер-мусаличи чарухъес дигахъу.

Хъулир илис разили гьунириули сари сунела гIямрула марси гьалмагъ. Илини мурталра Ислам гьар шайчивадли гIевурцуси сай ва чедибдешунани ил разирирахъуси сари. Исламла гIямрулизиб мягIничебси мер бурцули сай илала уршилира. Илра дудешла дякькад укьес кьаслизив сай.

Гьарил спортсмен хьуликIуси сай уршили сунелагъуна дякь чеббиркIниличи. ИлхIели суал алкIули саби Ислам ГIямаровлис сунела урши ММА-лизив чеваэс дигахъулив ибси. Ил суайс хабарагарси жаваб биэс бирар «юх» ибси.

Бахъалгъунтас гьанбиркули биэсра асубирар спортлизив гьалавяхI арвякьунси дудешлис сунела урши ММА-ла мушлукья ветаурли дигахъуси бургар или. Амма гIямрулизиб цархIил тяхIярлира биэс бируси саби. Ислам ГIямаровлис сунела уршили спортла цархIил жура чеббикIили дигули сай.

Ишаб бекIлибиубсигъуна сабаблизи халбарес вирар уршила арадеш мяхIкамбирниличила дудеш пикриикIни. Спортла ММА-ла жура дебали урехиласи саби. Исламлис сунени чеббикIибси спортла жура илини кьиматлабирули виалра, вегIла дурхIяли илгъуна урехиласи санигIят чеббикIили хIейгни багьесли саби. Илгъуна сабабличибли саби имцIати спортсментас Олимпиадализир бутIакьяндеш дируси спортла журализиб чула дурхIни чебаэс дигусира.

ЦагьатIи мягIничебси секIайчила гьанбушес вирар — адам гьалаяхI вашни ва спортлизив ахъикIни. Спортлизиб машгьурдеш сархибтани балуси саби спортла олимпиадала журализиб имцIали гьалабяхI арбукьес бирниличила. Илкьяйдали илдас чула дурхIнала челябкьла шаласили ва гьарбизурсили биахъес дигули саби.

Ил балгунси хъалибарглизив спортсмен ункъли гIевурцуси цагьатIи адам лев. Ил Исламла узи ГIямаркьади сай. Илини спорт чеббикIили хIейалра, узила санигIятличи разили сай, ва мурталра ил гIевурцу. Сай биалли тухтур ветаэс багьандан чебяхIси даражала заведениелизив учIули сай.

СанигIятлашал Ислам гьалавяхI вашниличи хIерхIеили, илдала хъалибарглизиб абзаначи хIерхIебикIути адамтира леб. БегI гьалабси яргализир илгъунази халрарес вирар илала неш. Илис дебали къиянни саби гьамадли ахIенси баркьудилизи ахъибси уршиличи хIеррикIес. Ва лергIер кьакьарикIулира рирар гьарил абз бехIбирхьухIели. Спортсменнира ункъли балули сай актагонна дурабра сунечи хIерти ва пикрибикIути адамти лебниличила.

Марият Чапарова