Гьалабси мер сархиб

Дахадаевла районна Трисанчила урга даражала школала 10-ибил классла ручIан МяхIяммадова Асият Абубакаровнани мурхьти багьудлуми чедаахъиб ва историяла олимпиадала регионна бутIаличиб гьалабси мер сархиб. Илала учительница сари ХIяжиева Райсат ХIябибовна. Илгъуна гьалабдеш сархни рурсила къайгъназибадлицун дигахъуси ахIен, халаси кьадри лебси саби дурхIни гIяхIил бучIнилизиб пагьмучевси ва чеббикIибси санигIят ункъли бяркъурси учительлара.

Асият МяхIяммадовала чедибдешли бикьридеш дирули сари школала педколлективла гIяхIси бузерилис ва рурсила тарихличи диги лернилис. Бархьси саби, устадешчебти учительтала ибкьси бузериличибли дирар багьудила бетуцлизир илдигъунти сархибдешунира дирахъути.

Нушани пахрубирехIе Асият МяхIяммадовала сархибдешуначи. Илис гьаннала гIергъира мурталра гьарбизунира чедибдешунира дулгехIе.

Дахадаевла районна администрацияла пресс-служба