«Хъу дерхъаб, гIямру дерхъаб!»

ЖявхIейчибад нушала хала бегIтани хIебла цаибти бурхIназибал цаибил гъашла байрам дурабуркIули бирар. Илала бекIлибиубси мурадра саби сагаси дуслизир дегIунти хъуми —  ризкьили диаб, картошкали диаб —  дерхъили дакIни. Амма шила адамтани ил гьарли-марси байрамличи шурбулхъахъули бирар.

Шилизивра хIурматла адамлизи гъарш каахънила дурарад, декIар-декIарти далдуцунира дурадуркIу: спортла ва далай-делхъла абзани, биштIатала бутIакьяндешличил хIязани ва цархIилти…

ХIера, илгъуна байрам бетерхур ишди бурхIназиб Лавашала районна Лавашала шилизибра. ХIебла замана хъумачир дирути хIянчи дехIдихьнилис лишанни бетаурси байрамличир бутIакьяндеш дариб кIидаршцад адамли.

Ипподромла майдайчиб савлил шилизиб хIербирути адамти ва гIяхIли цалабикилри. Лебилра байрамличи гIяхIси гьавличил бакIилри: гьар-чинаралра дукелцIи, масхурти. Иличиблира багьесли саби гьаннала заманара гьар-урла гIядатуни дузахъес дигахъни ва илдала хIурматбирни. Илдигъунти гIяхIти гIядатуназирад саригу нушала гIямрура цаладиркути.

Цаибил гъаршла байрамличир илкьяйдали бутIакьяндеш дариб Лавашала районна бекI Мухтар ХалалмяхIяммадовлира. Илини балбуцличи цалабикибти лебилра, ил лугIилизиб – гIяхIлира, разиси ва шаласи байрамличил уркIи-уркIилабад мубаракбариб, давлачебси сабухъ бучили дигни, район биалли – мурталра гьалабяхI башули, вавалибяхъили дигни аргъахъиб.

ГIядатли бетаурливан, цаибил гъарш каахъес ихтиярбариб шила бегIлара халасигъунализи. ХIурматла баркьуди дураберкIили гIергъи лебтанилра бирхауди бихьиб ишдус сабухъ халаси лябкьниличи, лебилра шантас ил баракатласили бетарниличи.

ГIур биалли, спортла абзани дехIдихьиб. Лебтанилра балуливан, нушала дубурланти дебали спорт диганти саби ва биштIали лебай илизи ахъес дигутира камли хIебирар. Тяп илкьяйда биъни чебаахъиб иш байрамличибра. Халатачил къяйли, биштIатира дуцIлизиб, мерличибад тIяхIбикIнилизиб, гьая зузбирнилизиб, гиря ахъбурцнилизиб, къаркъа иргьнилизиб абзбикIули калун.

Байрамла ахирличиб спортла абзаназир бутIакьяндеш дарибти шабагъатлабирнила балбуцра дураберкIиб. Абзаназиб чедибикибтас ва призертас арцла шабагъатуни ва гIядатли детаурти кьацIла мявни дедиб.

Цаибил гъаршла байрам гьар дус дурабуркIули бирар мартла ахирличиб яра апрельла бехIбихьудличиб, гьайгьайрагу, тIабигIятла шуртIрачи хIеръили. Ил бархIила гIергъи авлахъуначир ва хъумачир хIебла хIянчи дехIкадирхьути сари.

Дагъиста дубурла шимазиб хIербирутас цаибил гъаршла байрам бегIлара дигусили ва мягIничебсили бетаурси саби. СенахIенну иличирад дехIдирхьули сари чула яшавла даража ахъбурцути, шила хозяйство гьалабяхI башахъути бекIлидиубти хIянчира.

Гьанна биалли ил кьяли гьалабяхI башахъести имкантира дахъал лер: дигалли пачалихъла декIар-декIарти миллатла проектуни дузесаили сари, дигалли ишхIелла тIалабуначи далдикибти техникала гIягIниахълуми пайдаладарес бирули саби. Лерилра журала тяхIурти далдуцили, дубурла шимазирти хъуми-авлахъуни дузахъалли, гъай агарли, нушала гIямрура гьаладяхI аркьян.    

«Хъу дерхъаб, гIямру дерхъаб!» — бикIули бирар нушала халкь чидил шадлихъличи цалабикалра. Илкьяйда бетра бетарули саби гIямрулизибра. Хъу берхъалли, сабухъ эркинсили биалли, яшавра къулайсили бетарар. Къулайси яшавличил чеалкIуси наслулис гIямрура челябкьлара шалатили диахъес имканбикIахъу.

Нушала корр.