ДурхIнас гIямру багъишладарибси

ГIисаева ХIябсат Айгубовна акIубси сари 1948 ибил дуслизир МухIела шилизир хIурматла хъалибарглизир. МухIела шилизибси школа таманбарили, ил Дагъиста пачалихъла университетлизи карерхур. Илини университет ункъли хъараахъур, урус мезла ва литературала, нешла мезла ва литературала учительла санигIят касиб.

Сунела бузерила гьуни бехIбихьиб ЧебяхI МулебкIила шилизибси школализиб. Ил школализиб кIел дус хIянчи барили, рузес рехIрихьиб ХIерхмахьила школализир дурсри кадирхьули. ХIерхмахьила школализиб 30 дус хIялалси бузери бариб жавабкардешличил рузули. Ил шила халкьла ургаб илини халаси хIурмат сархиб, школала бучIантас ва илдала бегIтас ил дебали дигахъу.

Гьанна биалли, ил ЧIигIнимахьила школализир рузули сари. ДурхIначи дигичерси, малхIямси, илдази багьуди касахъес, сунени дирути дурсрачи диги имцIабиахъес багьандан чекаризурли рузули сари ХIябсат Айгубовна. Ил чинар рузули калун риалра, сари рузуси коллективла бухIнаб ва шила халкьла ургаб халаси хIурмат сархиб.

Сунела гIямрула вархкьячил барх илини шел урши-рурси абикьур, гIяхIси бяркъра бедили, чебяхIси даражала багьудира касахъили, хъайчира кабатурли, гIямрула дякьличи дураиб.

ХIялалси бузери багьандан, Ахъушала районна администрацияла  шайзирад ХIябсат Айгубовна ХIурматла Грамоталичил шабагъатларариб.

Бузерилизир гьаларяхI рашули, хIед ахIертани хIулруркIахъули, гIямру деркIаби, ХIябсат!

Сабият ГIябдуллаева