ГIяхIбаркьла балбуц бетерхур

Сергокъалала районнизиб, республикала кьадрила «ХIебла гIяхIти баркьудлуми дурадуркIуси жумягI» бикIуси балбуцла дазурбазир, Украинализиб бетурхуси дявила хасси балбуцлизиб алхунтала хIурматлис тIашбатурси гьанбикунала анхълизир галгубала мархIяби удатур.

Белгиси балбуцлизир бутIакьяндеш дариб СВО-лизиб калунти, гъабзадешличил алхунти бургъантала бегIтани, хьунрани, рузбани, юнармейцыбани, кумекчибани, районна администрацияла, жагьилтала организациябала, халатала ва ветерантала Советла вакилтани.

Гьанбикунала анхъ ва илар удатурти галгуби нушаб ахIерадарес чебиркур, илди нушала игитуначила пахрула дурхъати лишанти диъни багьанданра. Нушачи чучила гьанбиркахъули лебай гIяхIгъузбни улхути ахIен.

Сергокъалала районна багьахънибала центр