Лебтасалра талихIла бетааб!

Гьала хIеблизир шимазир ва махьурбазир хъубяхIрумала байрумти детурхути сари.

Ахъушала районна шимазирра ишдуслизир цаэсил гъаршла байрумти дурадуркIули сари.

ХъубяхIруми шила адамтас дебали дигуси байрам саби, суненира халкь-ургар уржибдеш, диги имцIадирахъуси. Бутрила шилизибра ил байрам халаси разидешличил бетерхур.

Шилизибти биштIати, халати, дурабад бакIибти гIяхIлира цалабикили цаэсил гъаршла байрам дураберкIиб.

Гьалабла манзиллизибван, хала бегIтани кьяйдали, урчилизи бабгили дуразра, Бутрила шила бекI ИсмягIилов БяхIяммад ХIясайниевичли, берхъибси баракатла дус бакIахъес балгара барили, цаэсил гъарш каиб.

Байрамличир декIар-декIарти абзани дурадеркIиб. Мурул адамти ва хьунул адамти дуцIбухъун, къаркъа иргьнилизиб абзбикиб, чедибикибтас арц дедиб.

Ил байрам бетерхахъес багьандан Бутрила шила СПК-ла председатель Марат СултIаниевли ва Бутрила шилизивадси Избербаш шагьарла администрациялис бекIдеш дируси МяхIяммад ГIисакьовли халаси кумекбариб. Илини 150 азир къуруш арцла дедиб абзаначиб чедибдеш сархибтас дутIахъес, берк-берж асахъес. Марат СултIаниевли диъличил, продуктуначил гIеббуциб ва шила халкьлис савгъатунира дедиб.

Илкьяйдали Бутрила шилизибадти Москвализиб ва цархIилти мер-мусаличиб хIербирути адамтанира байрам бетерхахъес икьалабариб.

Шила халкьлис дахъал муридешуни дутIиб, савгъатуни дедиб. ХъубяхIрумала байрам шадлихъла аги-хIяйзиб бетерхур.

Бутрила шила бекIла заместитель ПатIимат НурмяхIяммадовани, библиотекала заведующая ПатIимат ИсмягIиловани ва цархIилтира жавабла хIянчизартанира хъубяхIрумала байрам бетерхахъес багьандан, гIяхIцад къайгъи дакIубариб. ТалихIла дус биаб лебтасалра!

Сабият ГIябдуллаева