Бузерила архIяличил

Лавашала районна бекI Мухтар ХалалмяхIяммадов бузериласи архIяличил «сельсовет Цудахарский» МО-лизи вякьун. МР-ла бекIличил барх лебри илала заместительти ГIябдусалам Дибиров, ХIясан Ибрагьимов ва «сельсовет Цудахарский» МО-ла бекI Шамил Куршиев. Делегацияли гуми ахтардибариб, сабира гьалабван байхъала кабикибси ва ремонтбарес хIяжатси.

М.ХалалмяхIяммадовли бурни хIясибли, ведомствобала ургабси комиссияли экспертиза дураберкIили саби ва актла документ балкьаахъурли саби. Лерилра гIягIнити кагъурти ДР-ла транспортла ва гьундурала хозяйствола шайчибси Министерстволизи гьаладихьибти сари, гуми балбирнила хIянчи дарахъес багьандан.

КIинайс делегация Инкъучимахьилизи бякьун. Илаб шинна турба ахтардибариб, сабира алавбарес гIягIниси. Мерличир лайикьти хIукмурти дурасиб, районна бюджетлизирад декIардирути арцлис дурадеркIес хIяжатти хIянчила хIекьлизирти. Илкьяйдали хIербариб сунезир хIянчи таманхIедарибси ЦIудхъурла шила школала мер-мусаличибси музейла юрт.

Районна бекIли музейла юрт хIисаблизи касахъес хIяжатти документуни далкьаахъес ва ремонт таманбарахъес къуллукъла адамтас хъарбаркьуни дедиб, ил ДР-ла культурала Министерствола лайикьси программализи каберхахъурли.

 

Лавашала районна администрацияла пресс-служба