Хайрира, харжанира, дурхъадешунира

Россияла халкьла жамигIятла ургаб, культурали мурталра халаси мягIнала мер бурцусири. Гьаннала замана биалли, культура вачар-чакарла (коммерческая), хайри лебхуси бузериличи мешубиубли саби. Культурала гIямрула лерилра шалуби, сунезибад хайри кайсуси бузериличи шурдухъи сари.

Мисаллис кайсехIе, халкь шадбарес дурадуркIути далдуцуни, чузи кино ва телевидение кадурхути. Лерилрара-сера сагати кинофильмаби, ва телевидениела передачаби чузибад хайри кайсниличи дяхIчиаили сари. Илдигъунти тяхIяр-кьяйдали, чузибад сегъуналра гIяхIдеш хIякьути, культурала далдуцуни дакIудирнила урехи алкIахъули саби. Илдигъунти культурала далдуцунани, халкьла дагьриличи ва адабличи вайла шайчиб асар барес асубирар.

Театрла шали пикрибараллира, илабра вачар-чакарла бетуц дакIубирули саби. ЦацадехIти театртани ва продюссертала центртани, бахъал халкь чучи цалабирхъути, чузибад халаси хайри кайсути спектакльти ва цархIилти далдуцуни дурадуркIули сари. Илди чули кайсуси хайриличила пикрибикIухIели, хIербикIутала рухIличи художестволашалси, гIяхIси асар бирни дебали камкабикIули саби.

Западла культуралира, нушалайчи асар хIебарили кавлули ахIен. Россияла бахъал художникунани, музыкала агурби дирхъянтани, писательтани чула пагьму ва бузери, лябкьуси хайрила тIалабуначи далдиркахъули саби. Илкьяйда биралли, миллатла культурала ва пагьмула саби-бегIси ариндеш калахъес имканти камкадиули сари.

Медальла кIел бяхI лерти сари, цархIил шайчирад гIяхIдешунира дакIудирули сари: культурала сархибдешуни, бахъал халкьла ургар тIинтIдарес бетарули саби, пагьму гьалабяхI башахъес лябкьуси хайрили кумекбирули саби, культурали, искусстволи жамигIятла пикри чучи битIикIули саби. Илала дурабадра, вачарла (комерческие) гьарбизунани, культура ва искусство гьаладяхI ардукес имканти алкIахъули сари.

Россияла культура хайриличил бузнила бяхIчибизли алкIахъути далагардешуни дяхIяэс багьандан, хайрила ва культурала ургабси бархбас бархьли кьиматлабарес хIяжатли саби. Ил шайчир культурала дурхъадешуначила, нушала гIядатуначила хъумартес асухIебирар. МягIничебси саби художестволашалси пагьму гьалабяхI башахъес имканти акIахъни, хIяжатли саби культурала шайчирти сиптаби гIердурцес, ахъси даражала культурала далдуцуначи, биубцад бахъал халкь хIербикIахъес.

МягIничебси саби, халкьла ургаб, культурала сархибдешунала, ва пагьмулизиб бузутала хIурмат ахъбуцни.

Илкьяйдали, Россиялизиб культураличил хайри сархес дигни, дахъал шалубарси масъала саби, ил арзес багьандан гьарил шайчирад хIукуматла, жамигIятла, культурала учреждениебала пикруми цаладяхъес чараагарси саби. МягIничебси саби, нушала культурала халаси давла ахIерабарили, ил гьалабяхI арбукес имканти акIахъни, лерилра миллатунала культурала сархибдешуни, сари-ургар уржахъни. Культуралис дирути харжанира, кайсуси хайрира, культурала дурхъадешунира сари-ургар далдикахъили, узес ва гьалавяхI вашес хIяжатли саби.

Камила Яворская