Гьаннала гIергъира имцIадикIаб…

Ахъушала урга даражала цаибил школализир рузули сари дебали пагьмучерси учительница Лейла Кьадиевна, суненира изобразительное искусствола дурсри кадирхьуси.

Художник Кьурбанова Лейла Кьадиевна МяхIячкъалализиб бетерхурси ГI.ГI.Тахо-Годила уличилси Дагъиста гIилмуртала-хIялумцIлабала институт 80 дус биънилис ва педагог насихIятчила Дуслис хасбарибси «Художник-педагог» бикIуси, республикала кьадрила выставкаличир гьачам цаибил мерличи, кIина хIябъибти мераначи лайикьрикиб.

Ил цаибил мерличи лайикьрикибсири «Графика» бикIуси номинациялизир Кьурбан Абакаровичла сурат барили, хIябъибти мераначи лайикьрикиб, «Натюрморт. Сирень» бикIуси вавала ва «Уллучара»  шила чебаъла суратуни дарили — Дипломтачи.

Лейла Кьурбанова Ахъушала районна пахру ва бахълис гIибрат сари. Школала гIямрулизир илини жигарла бутIакьяндеш диру.

МалхIямси, жавабкардешличил рузуси Лейлани сунени кадирхьути дурсри бучIантази гIяхIил аргъахъес, илдачи диги ва багьуди имцIадиахъес халаси къайгъи дакIубирули рузули сари. Сари рузуси коллективла ва сунени бучIахъути дурхIнала, илдала бегIтала ургаб Лейлани халаси хIурмат сархиб.

Лейла Кьадиевна «ДР-ла багьудила Отличник», «РФ-ла багьудила хIурматла хIянчизар», «ДР-ла рурибси хIянчизар» умачира лайикьрикиб, халкьани-ургабси педагог-художникунала Союзла членра сари. Ил ДР-ла Правительствола шайзирад 200 азир къурушла премияличилра шабагъатларарибсири, санигIятлизир диахъубти сархибдешуни багьандан. Лейла Кьадиевнас ДР-ла багьудила ва гIилмула Министерствола, Ахъушала районна багьудила управлениела ва сари рузуси школала шайзирад ХIурматла Грамотабира дедиб.

Лейла Кьадиевна гьарра шайчирад пагьмучерси адам сари. Илини дебали жагали дузахъули сари лугIурбалашалти ишхIелла гIягIниахълуми, сайтани.

Лейлани ца урши ва ца рурси абикьур. Уршили сунела хала дудешлагъуна санигIят касили, Москва шагьарлизив тухтурли узули сай, рурси нешлагъуна санигIятличи регIриубли, ИЗО-ла учительница ретаурли сари.

Лейлала бегIти, Ахъушала шилизиб халаси хIурмат сархибти адамти саби, тухтурли узули калунси Кьадини ва учительница СалихIятли илис гIяхIси бяркъра бедили, чебяхIси багьудира касахъили, гIямрула дякьличи дураиб.

Гьаннала гIергъира сунела бузерилизир ва гIямрулизир сархибдешуни имцIадикIаб!

C.ГIябдуллаева