ДурхIнас гIямру багъишладируси

Нешла мез дурхъаси, хала бегIтачибад нушачи баибси давла саби. ИшбархIи дунъяличир гIяхIцад мезани дузахъули сари. Амма бегIлара хIейгеси — илди детихънила урехи. ЮНЕСКО-ла баянти хIясибли, базла духIнар кIидехI мез детихъули сари.

Илкьяйдали калалли, илгъуна кьисмат гIеббиур Дагъиста мезанасра. Амма леб дарганти-ургаб  мугIяллимти, сабира мез калахъес ва гьаладяхI ардукес дуги-хIери хIеили бузерилизибти. Илдигъунтала лугIилизирадси сари ГIялиева Уздият МяхIяммадовна.

Ил акIубси сари Ахъушала районна Урганила шилизир мугIяллимла хъалибарглизир. ГIяхIти кьиматуначил Урганила урга даражала школа белчIи, илини сунела белчIуди Дагъиста пачалихъла университетла Дагъиста филологияла факультетлизиб даимбариб. Университетра ункъли хъараахъурли, илини сунела бузерила гьуни сари ручIули калунси Урганила школализиб бехIбихьиб. Илаб илини 9 дус хIялалси хIянчи бариб. БиштIатала ва барх бузутала ургаб хIурмат сархес бажардирикиб. ГIур Уздият сунела хъалибаргличил Каспийск шагьарлизи гечриуб ва сунела бузери шагьарла Расул ХIямзатовла уличился 13 ибил школализир дарган мезла ва литературала мугIяллимли рузули сари. Илар рузути дусмала духIнар дахъал сари илала сархибдешуни. Дарган мезла дурсри кадирхьули илини дарган мезличи диги  ва илди мурхьли пикрибикIахъес бурсибирули сари. Ил ишбархIила тIалабуни хIясибли рузули сари. Дурсрачир чебаъла ваяхI ва гIягIниахълуми дузахъули рирар. Кадирхьути дурсри дигестили детаахъес илини декIар-декIарси методика пайдалабиру. Сунела санигIят ункъли балуси ва бузахъуси мугIяллимли мурталра шагьарла духIнар дурадуркIути дарган мезла далдуцуназир бутIакьяндеш диру. Уздият мурталра дарган мезла секциябачир гъайрулхъан ва челукьути масъулти ахъдурцу. Сунела классла дурхIнала белчIудила шуртIри ункъли дагьес ил илдала хъули рашар. БегIтанира кумек гIеббиахъу. БегIтала собраниеби дурадуркIу ва илар аргъбаибти масъулти ахъдурцу, нукьсандешуни урасести тяхIурти далдурцу. Мез дяркъниличил дарх Уздият МяхIяммадовнани халаси пикри бяхIчииули сари шимала тарих ва гIядатуни руркъниличи. Илини бархбас бузахъули сари «Замана» газеталичил ва «Гьалмагъдеш» журналличил, илар илала макьалаби ва назмурти дурадулхъули сари.

Ишди бурхIназир илини гьар дус дурабуркIуси нешла мезла «БегIла гIяхIси мугIяллим» конкурсличир бутIакьяндеш дариб ва кIиибил мер буциб.

Халкьани-ургабси мезанала БархIиличил бархбасахъи Уздият МяхIяммадовна уркIи–уркIиларад мубаракрирулра. Илис арати гIямру ва сархибдешуни дулгулра!

Кьади ГIялисултIанов