«Деткахъахъес асухIебирар»

Дагъиста Халкьла Собраниела депутат, миллатла политикала комитетла, жамигIятла ва диннашалти цалабяхъунала суалтала ва парламентуни-ургарти бархбасунала шайчивси вакил Шамил ГIямаров «Дагъистан» Этномедиахолдингла руководитель Арсен Юсуповличил гьуниваиб. Гьунибаъниличир нешла мезани мяхIкамдирнила ва тIинтIдирнила, миллатла мезаначил дурадулхъути газетабала тираж имцIабирнила ва редакциябас хIяжатти хIянчизарти хIядурбирнила хIекьлизирти суалти хIердариб. Буралли, нешла мез мяхIкамдирни ДР-ла Халкьла Собраниела миллатла политикала шайчибси комитетличи ва Этномедиахолдингличи бархьаначи къячбилкуси масъала саби. Ил багьандан илдани чула бархси бузериличибли нешла мезличил дархдасунти лерилра мурадуни арзес къайгъибирули саби. А.Юсуповли буруливан, миллатла мезаначил дурадулхъути лерилра газетаби холдинглизи цаладяхъниличил хIянчизартала алапала кьадар имцIабарес имканбакIиб. Илала дурабад, авторли белкIунси макьалалис бедлугуси гонорарла кьадарра гIяхIцадла имцIабиуб, иличибли газетала бухIнабуцра дигесили, тамашабизесили бетаур. Илкьяйдали гьунибаниличир нешла мезани руркъниличи ва  социальный сетаназир миллатлашалти СМИ-бачи пикри бяхIчииахъути шуртIри сегъунти диэс гIягIнитил аргъахъиб. Бузерилашалси ихтилатлис гIергъи Арсен Юсупов ва Шамил ГIямаров «Замана» газетала редакциялизира гьаббакIиб. А.Юсуповли газеталис 10 дусличир имцIали бекIдеш дирутири. «Замана» газетала бекI редактор Салимат ГIялиевани депутатлизи гьар дус газета къулбасбирнила шайчибси хIяракат гIеббурцнилис баркалла багьахъур. Илини дарган мезли дурабулхъуси газета лебтачилра баахъес ва бучIанти битIакIес багьандан бируси хIянчиличила буриб, илдала лугIилизир, сари бучIантачил дирути гьунибаънибачилара.  Ш.ГIямаровли сунела шайзибад газетала бекI редакторлизи тотальный (лебтачилра бетиуси) диктантлизир бутIакьяндеш дарибтас шабагъатунала фонд акIахъес дигниличила буриб. МяхIячкъалализиб дурабуркIуси баягъи диктант гIядатлибиубливан ахтардила хIянчи барниличил таманбируси ахIен. Диктант дурабуркIуси майдан ил бархIи халкьла культуралашалси ва мезлашалси гьарли-марси байрамличи шурбулхъуси саби.

Илкьяйдали муниципалитетунала районтира дурабуркIуси балбуцлизир бутIакьяндеш дирнилизи битIакIес багьандан, депутатли бегIлара гIяхIсигъуна программа хIядурбарили, чебаъла ваяхI гаьладихьибти районтала вакилти арцличил шабагъатлабарес кьасбарили сай. Цаибил мер буцибсилис – 50 000 къуруш, кIиибил мерлис – 30 000 къуруш, хIябъибил мерлис – 20 000 къуруш. Илала дурабад, дарган мезличил бегIлара къугъали далай белчIунсилис 10 азир къуруш дедлуга. Шамил ГIямаровла гъай хIясибли, нешла мез урхIмешуахIенти, миллатлашалти гIягIниахълуми сари.  «Нешла мез руркъути, илди гьаладяхI дикути адамти гьар шайчибад гIеббуцес хIяжатбиркур, сенахIенну ишбархIи дахъалгъунти хъалибаргуназир нешла мезла мерличир урус мез пайдаладирули сари. Илгъуна анцIбукьли нешла мезани тамай детакахъахъес асубирар, ва миллатлашалси тарихличил ва гIядатуначил бархбас булъахъу», — чеимцIабариб депутатли.

Бурес чебиркур, Шамил ГIямаровли гьар дус «Гьарил хъули — газета» бикIуси гIяхIбаркьла балбуцла дазурбазиб, яшавла шуртIри гIяштас «Замана» газета къулбасбируси саби. Арсен Юсуповлира депутатла гIяхIси баркьуди гIеббурцули, цархIилти миллатунала вакилтанира ил балбуц даимбирниличи умут бихьиб.

 

Хьунул адамти мубаракбариб

Дигеси анцIбукьли бетаур «Дагъистан» Этномедиахолдинглизиб СВО-лизир бутIакьяндеш дирутала нешани, рузби ва тухумти хьунул адамтала халкьани-ургабси бархIиличил мубаракбарнира.

Этномедиахолдингла руководитель Арсен Юсупов илаб бузути лебилра хьунул адамти – СВО-ла бутIакьянчибала тухумтачил гьуниваиб ва илди мубаракбариб. Газетабазиб бузути хьунул адамти мубаракбарес ибси пикри ДР-ла Халкьла Собраниела депутат Шамил ГIямаровлира гIеббуциб. Сунела ва Шамил ГIямаровла шайзивад дугьаилзули, этномедиахолдингла руководительли СВО-лизиб бургъантала тухумтала халаси кьадриличила аргъахъиб, дявилизибти чула гъамти бургъанти гIеббурцнилизиб ва илдала гьав ахъбурцнилизиб. Арсен Юсуповли бурили кьяйда, илди саби бургъантас бегIлара дирхалачебти хъарихъли бетарути. «Балулра, хIуша дявилизибти гъамтачи кьакьадикIниличила, илдачи хIушала уркIби изниличила, амма лерилра челукьутачи хIерхIеили, чIумадеш, адуцала дакIудирулрая. ХIушала дигили саби илди дявила майдайчиб бихIути, ва лерил къияндешуни, гьалабизуни дяхIяахъес кумекбирути. ХIушани дакIудирути игитдеш багьандан хIуша декIарси хIурматличи лайикьдиркулрая», — викIи А.Гъ.Юсупов.

Илини цалабикибтас гIяхIдешуни дулгули, нушала республикализибадти лебилра бургъанти жяв-жявли чедибдешличил хъули чарбухъи дигниличила аргъахъиб.