МурхьбикIаб хIела пагьму!

Бурули бирар хIуни алавтала хIурматбирадли, илдани  хIелара биру или. Илгъуна гIямрула бетуцличил хIеррирули ва рузули сари МяхIячкъалала 56 ибил школала дарган мезла ва литературала  мугIяллим  ЖабрагIилова  Зайнаб Рабазановна. Илини сунени бучIахъути дурхIнази нешла мезличи диги, халатала хIурматбирни  ва хала бегIтала гIядатуни руркъяхъули сари.

Бахъалгъунти шагьарлантани чула биштIатази нешла мез дагьахъес халаси-декIар къайгъибирули ахIен. Иличи ургIебли Зайнаб рузуси школализиб миллатла  мезличи халаси къайгъи бяхIчииули саби. Школализиб бучIути дурхIни декIар-декIарти районтала биалра дарсличиб илди умути литературный мезли гъайбикIули саби. Даргала писательтала творчестволичил тянишбирули, илдани халаси дигиличил дучIули сари ГIяхIмадхан Абу-Бакарла, Сулайбан Рабадановла, Амир Гъазила ва цархIилти поэтунала, писательтала произведениеби. Илкьяйдали илди бажардибиркули саби илдас кагибси анализ баресра. Шагьарла бухIнаб дурабуркIуси мезла ва литературала олимпиадабачир Зайнабли бучIахъути дурхIнани мурталра гьаларти мерани сарху. Илкьяйдали дусли гьачам дурабуркIуси «БегIлара гIяхIси нешла мезла мугIяллим» конкурсличир Зайнабли бутIакьяндеш дариб ва цаибил мер сархиб. Дахъал сари Зайнабла багьудила управлениела ва Министерствола ХIурматла Грамотаби. Илкьяйдали илини Россияла цахIнабси багьудила хIурматла хIянчизарла ура бихули сари.

Зайнаб акIубси сари Ахъушала районнизиб мерлабиубси Цугнила шилизир, мугIяллимтала хъалибарглизир.

Илала бегIти Рабазан ва Муъминат дахъал дусмазиб Цугнила урга даражала школализиб дурала улкала мезла дурсри кадирхьули калун. Дудеш Рабазан, жявли гIямрулизивад шалгIевухъун, сунела бунагь-хатIаличивад Аллагь чевверхабну. Неш Муъминат арадешлизир нукьсандешуни лерни багьандан бусягIятла замана рузули ахIен. Зайнабла хъалибарглизиб мугIяллимти бахъал саби. Рузи Раисатли Дагъиста пачалихъла педагогикала университетла бехIбихьудла классунала факультет белчIун, Тарумовкала районна Ново-Георгиевскла  школализир рузули сари ва сунела хъалибаргличил хIеррирули сари, рузи Хамислира чедиб бурибси университетла Дагъиста филологияла факультет таманбариб.

Зайнабла школализир ручIухIелил халати диги дирутири даргала мезла ва литературала дурсрачи. Ил гIяхIти кьиматуначил Цугнила урга даражала  школа таманаили, Дагъиста пачалихъла педагогикала университетла филологияла факультетлизи карерхурсири. Университетлизирра ил ункъли ручIи ва декIар-декIарти конкурсуначир бутIакьяндеш дири. Школализир касибти багьудлуми чеимцIадарес  халаси къайгъи бариб сунела бунагь-хатIа уркадуц пергер гIялим, профессор  Сулайбанов ГIялибег ГIялибеговичли ва гIилмуртала кандидат, доцент БяхIяммадов Рашид Расуловичли.  ГIяхIти кьиматуначил университет хъараахъурли, Зайнабли сунела бузерила гьуни МяхIячкъалала 56 ибил школализиб бехIбихьиб.

Дарган мез руркъухIели илди гIурра давлачердарес ва гьаладяхI ардукес бажардилизир сари Зайнаб Рабазановна.

Илала къакъбяхъуни саби гIямрула юлдашра ва рурси Хамисра.

ДурхIначи дигичерси Зайнабли сунела коллективла ва бегIтала хIурматра сархиб. Гьардизабгу хIела пикруми-кьасани, Зайнаб Рабазановна!

Кьади ГIялисултIанов