Дурхъати гьанбикуни

ХIязлис бикIути ахIен «урунжуни дубуртазир парчдулхъути сари» или.

Гьарли-марли урунжунала умудеш, шинна тIягIям илди хIедержибтани хIебала. Урхьнази кадаайчи илди хIуркIбази гъудурдиубли детихъути сари. Нуни илди урунжуначил цугбурцули рирус дубурланти, дубуртазиб акIубти, чула дагьрили, хIяяла умудешли цархIилтасра гIибратли бетарути.

Чумал дус дикили сари гьанна, Дахадаевла районна Зилбачила шилизиб халаси байрам дурабуркIулри. Ил байрамлизир бутIакьяндеш дарахъес нура жирарибсири. Пергер учитель, дурхIнази дарган мез дяркъяхъес къайгъназивси, сунечи сай тIалабкарси, сунела кьуват-дагьри илис харждируси учитель гьаникиб наб. Ил сайри Каримов Ацци Каримович. Илала докладличи лехIяхъибхIели, дебали разириубра. ХIерагу, илдигъунти учительтира лебли буилигу нушала даргала шимазиб.

Ацци Каримовичличила нуни районнизибра аргъибсири.

Гьанна ил пергер адам нушачил агара.

Илини уржибси хъалибарг абикьур: кIел уршира шел рурсира. Ил байрам къелгIеббикули, илала дурхIнани жигарла бутIакьяндеш дирулри: далуйти, делхъ чедаахъиб, назмурти делчIун. Даргала ва урусла поэтунала хIябалра илала рурсили ЦIибац, СайхIят ва Аминатли далуйти зайдухъахъун. Хаслира дигеслири СайхIятла далуйтачи лехIирхъес. Балгунти рузбала кьукья чебаэс, илдачи хIерикIес иштяхIдулхъулри.

Зилбачила шилизибси культурала байрамличи бахъал гIяхIлира бакIилри. ГIяхIлас берк-бержлизибра сахаватдеш чедаахъиб зилбачилантани.

Уржибси хъалибаргличила бурес дигулра. Аминат Каримова культурала Юртлизир гьанна 15 дусра-сера рузули сари. Илини Каспийсклизибси медицинала колледж таманаили, гьанна Целительлизир рузули сари. Урши Рабазан Севастопольлизив военный сай. ЦIибац Каримова гIяхIцад дусмазир Зилбачила школализир учительницали рузули сари, Англияла мезла ва психологияла дурсри кадирхьули. Далуйтачи карцIси ил назмуртанира лукIули сари. Илини дагьричебти дурхIнира абикьур. Илала кIелра рурсили Дагъиста медицинский институт таманаиб. Асият кардиологли — Москвализир, Раисара Германиялизир тухтурли рузули сари, урши Максим — Мурмансклизив.

Гьайгьайрагу, СайхIятличила сари дила ишбархIила гьанбикуни-пикруми. Ну далайчира или, цацабехIтиван уктемхIерирули, учительницалира рузули, концертунира дурадуркIули, дубурлантала яхI-ламусра умули дихIули, хIеррирусири ил.

МяхIячкъалала 60 ибил школализир рузухIейчирад халаси замана архIебякьун. Амма камси заманала бухIнаб учительти-ургаб халаси хIурмат сархиб. Илини набчил ва цархIилти жагьил поэтуначил чумра гьунибаъни дурадеркIиб.

Дарган мезличи дурхIни бегIбарес, тамашала дурсри кадихьиб. «Дусла учитель» конкурсуназирра илини бутIакьяндеш дарибти сари. Шагьарла багьудила управлениела, мез руркънила шайчибси отделла заведующая Рукьият АбакархIяжиевани илала докладлис чихъси кьимат кабатур ва диплом бедиб.

Илгъунари нушала СайхIят, сари чинар риалра, сунечи адамти битIикIуси, уркIи гьаргси, разиси. Нушала даргала анкъила шала сарри ил. Ил шала бахълис бишун. Замана аркьуцад гьарил секIал хъумурту бикIаргу, амма СайхIят сеналра хъумартес хIебирар. Илис хасдарибти назмурти лукIули саби илди, анкъиланти. Сецад лукIалра, иличи илди лайикьли сари.

Русен, риштIал рузи СайхIят ахиратла гIеркъаси гьанкIли или эс дигулра набра. Нуша бахъла уркIби ардухири хIечил дарх ва пашманбарири даргала анкъи.

Халкьлизиб бикIули бирар, дурхъаси Рабазан базлизир чула гIямру къябдердибтас гьалжанала бару гьаргли дирар или. ХIялалси уркIила регI рузи, халкьли дурути гьардилзниличи рирхулра.

ХIед саби иш назму, ахIерси СайхIят!

 

 

 

 

СайхIят Каримова гьанриркахъули

ШуцIайчибил берхIирив,

Пархрухъи гIеларикес.

Савлибазиб чуйнара

БерхIи кьалли чарбухъес.

 

ХIу чархIерулхъад кьалли

ХIебхIели, янихIели,

БерхIиличиван хIечи,

Биалра гIялам хIерли.

 

ВецIну шурайла бацрив,

Заклизир пяхIли регъес,

ГIеркъати дугурбазиб

Бац кьалли журугбиэс.

 

ГIур хIу чархIерулхъаду,

Шалдаван шала хили,

ГIязиз бегIти шадбарес

ХIела дакIурухънили.

 

ХIу атхIебла булбулрив

Далай или регъубси,

ХIеб гIяйлизи дикайчи

Ажайс сабурагарси.

 

Кадерхуру саринти

ГIялам гIяшикьбарибти,

Чугурла гиван тIама

Дайлабад къяббердибти.

 

ЧатIнира булбултира

ХIебличил дарх чардулхъан,

Сагали макьамтира

Далуйтира зайдулхъан.

 

ЧатIначил далайрикIес

Марли чархIерулхъаду,

ХIечи карцIай хIехъили

Муирантра калану.

 

БацIкабухъи бургулра

Даргантала анкъира,

Шавлали сар шалара,

Дурхъал СайхIят, хIушала.

 

ХIебалира ца хIезиб

Илцадра ари лебни,

ХIела агрили чумра

ДецIла цIали ламбирни.

 

Шадлихъунала шала

ХIела хIерлизиб биъни,

Зубартала духемти

Илдачил кьяпIкадирни.

 

ХIу муснази раили

Раи урунжуначи,

ХIела дардла далуйти

Дархьа чучил нушачи.

 

Шарабла урунжуни

ДуцIрумлизир заб арар,

ХIела сипат бухIнали

Чузибад зурхIяб алкIан.

 

Лагдилзан зурхIябтира

Дубуртазир даргала

ХIечила гьанбикуни

Сар уркIбазир гьарилла

 

***

ПасихIли гъайрикIули

У муснира дузахъен,

Гьалжунтала анкъанир

Паргъатси гьанкIли русен.

 

Милги ахъа, ружули

ХIу муснала шарабли,

ГIяйкарии, рукули

Гьалжанала цIедешли.

Аминат ГIябдулманапова