«ГьатIира ахъес хIяжатти…»

Хайдакьла районна Мажалисла шилизивадси Дагъистан Республикала  12-йна чемпион, СКФО-лизив  ва ЮФО-лизив чуйнара чедивикибси, Россиялизир ва Дагъистайзир  кикбоксингла ва тайский боксла  шайчир дурадуркIути абзанала чемпион, ММА-ла  журализивра чедивиркуси тайский боксла журализив мушулвирхIуси Тимур ХIямзатовли Тайландлизиб бетерхурси муай-сиам журализиб дураберкIибси тайский боксла Дунъяла абзлизир бутIакьяндеш дариб ва 54 килограммла битIакIлизиб мургьила медаль сархиб.

Шел дус виубси Тимур илала дудеш Даниялли Россияла урибси тренер Анварбек Амиржановличи  кикбоксингла журализив мушулвашахъес ведибсири. Сунела цаибси мургьила медаль илини урегал дус виубхIели СКФО-ла чемпионатличиб сархибсири. 2023 ибил дуслизиб тайский боксла  муай-сиам бикIуси журализиб 12 дус виубхIели, Россияла чемпионатличиб сархибсири ва Дунъяла абзличи гьуни гьаргбарибсири.

Чемпион МяхIячкъала шагьарла 5-ибил лицейлизив верхIъибил класслизив учIуси сай ва белчIудила гIергъи «къиянти» тренеровкабачи вашуси сай.

Дудешла гъай хIясибли, Дунъяла абзличив чедивикили, Тимурлис иличив тIашизес дигули ахIен. Гьаннала гIергъира илис ахъес хIяжатти дахъал ганзухъуни лерти сари.