БебкIаагарти гъабзадеш

Нушала ишбархIила игитуни саби бусягIятла замана Украинализиб бетурхуси дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирути лебилра дубурланти. Илди-ургаб, гьайгьайрагу, камли ахIен даргантира.

Амма ВатIа хъархIерагардеш далтахъули чула гIямру кьурбандарибтира леб гIяхIцад жагьил уршби. Илдачила гъайикIесра илцад-декIар гьамадли ахIен. Сен-биалра нушаб илдала гьунартачила жагьилтала наслулизи бурес чебиркур, сегъуна багьаличил гIяхIгъубзнани нушаб даршути гIямру пешкешдирулил, нуша гьар бархIила гIямрулизир паргъатли хIердиахъес багьандан.

ХIера, Сергокъалала районна Кичи-ХIямрила шилизиб дявила хасси балбуцлизир къуллукъни тамандирухIели алхунси Рустам ГIялиевлис хасбарибси уркьули абхьнила пашмандешла балбуц бетерхур. Иличила гьанбикунала уркьули игит учIули калунси школализиб мерлабарили саби.

Р.ГIялиев, дявила хасси балбуцлизир игитдешла баркьудлуми дурадеркIни багьандан, Гъабзадешла орденничил шабагъатлаварибси сай, сепайда, вебкIили гIергъи.

Школала гьалаб бетерхуси пашмандешла балбуцличила Р.ГIялиевла гъамтира цалабикилри (илала дудеш ва дурхIни), илкьяйдали лебри илала юлдашуни, шанти, районна администрацияла вакилти. Лебтанилра ургъанна хIурматбариб.

Цалабикибтала гьалаб гъайбухъун Кичи-ХIямрила урга даражала школала директор Р.ХIясанова, Сергокъалала районна администрацияла бекIла заместитель Б.Мажидов, халатала, дергъла ва бузерила ветерантала Советла председатель М. МяхIяммадов, Сергокъалала ва Ахъушала районтала дявила комиссар Ш.Чупалаев, Кичи-ХIямрила ветерантала Советла председатель, Рустамла мугIяллим А.ГIябдуряхIманов ва цархIилти. Лебтанилра ургъанна гьунартачила буриб, илала гIямрулизирадти цацадехIти баянти гьаладихьиб.

Школала бучIантани игитла биографияличила буриб ва илис багъишладарибти назмурти делчIун.

Дявила хасси балбуцлизив алхунси ургъаннис хасбарибси гьанбикунала уркьули абхьиб школала директор Р.ХIясановани ва алхунсила рурси Л.ГIялиевани, сарира 7-ибил класслизир ручIуси.

Ургъанна дурхIнасра гьамадли хIебургар дудешличила убла заманализиб гъайбикIес… Амма школала бяхIлизибад илдачи хIербикIуси дудешла суратли илала бебкIаагарти гъабзадешлис бикьридеш дирниличила хъумхIертули, ва илала гьунарти пахруличил гьандиркахъули, гIямру даимдарес чебиркур.

Нушала уркIбазиб Рустамгъунти гIяхIгъубзни даимлис мицIирли кавлути саби.

П.Жалилова