ХIянчи детурхули

Сергокъалала районна Сергокъалала шилизир хутIла гьимирти дарсдирнила хIянчи детурхули сари.

Руслан МугIидовла уличилси кьакьализир, юртанази башуси хутIла ибкьдеш имцIабиахъес багьандан, заябиубси гьимир ахъси даражалайчи барсбарили бирар. ХIянчи дурадуркIули сари гехIдарш метрла бухъяндешличи. Илди лерилра гьунчидикахъибхIели, ил кьакьализибти адамти хутIличил гIеббурцнила шуртIри къулайдирар, гьарил юртлизи ахъси даражаличиб хутI биахъес имканбикIур.

Сергокъалала районна багьахънибала центр