Дагъиста мушлукьябала чедибдеш

Гьалабван Москвализиб азадли мушулбашнила Росссияла чемпионат бетерхур. Шел бархIи 11 азир адам кабурцуси Одинцоволизибси ареналичир Россияла дахъал регионтазирад бакIибти мурул адамтала ва хьунул адамтала мушулбашнила шайчирти 10 журала декIдешла абзани детерхур.

Россияла чемпионатличиб чедибикибти азадли мушулбашнила шайчибти мушлукьяби августличир Парижлизир детурхути олимпийский хIязаначи аркьуси нушала улкала командализи кабурхути саби. Удир гьандушибти декIдешла ахIенти: 74, 86, 86 килограммла декIдешлизиб бирхIути бегIлара цIакьти мушлукьяби Заурбек Сидаков ва Артур Найденов Россияла  чемпионатличи хIебукибти саби, мушулбашухIели дяхъи-хъасла биъни багьандан.

Гьалав 57 килограммла декIдешлизив вирхIуси Заур Угуев, 61 килограммла декIдешлизи арякьун. Ил декIдешлизив ил ишди бурхIназив Россияла чемпион ветаур. 57 килограммла декIдешлизиб цаибил мер буциб ГIяхIмад Идрисовли. Сидаковра Найденовра чула декIдеш хIясибли, чемпионатличиб чедибикибтачил бирхIути саби, ва илди абзаназиб чедибикибти кIелра олимпийский командализи кабурхути саби.

Лебилра дагъистанланти мушлукьябани Россияла чемпионатличиб вирхаахъеси (убедительный) чедибдеш сархиб. Илдас дикиб 24 медаль, илдазирад — 7 мургьила, 8 — арцла ва 9 — жармала. Илдазирад 5 мургьила медаль  цахIнабси нушала республикала командали сархиб. ГьандуршехIе мургьила медальти сархибти дагъистанлантала уми: ГIяхIмад Идрисов(57кг.), Заур Угуев (61кг.), МяхIяммад МяхIяммаев (79кг.), Ибрагьим  Кьадиев (86кг.) ва ГIябдулрашид Садулаев(97кг.).

Дагъистанланти Шамил Мамедовли (65кг.) мургьила медаль Москвализи арбухиб, ГIябдулла Кьурбановли – Краснодарский крайлизи.

ГьанбуршехIе цIуба арцла медальти сархибти нушала мушлукьябира. ХIера, ишди: Башир МяхIяммадов(61кг.), ГIябасхIяжи МяхIяммадов(65кг.), Кьурбан Шираев(70кг.), МяхIямма ДибирхIяжиев(74кг.), ХIяжимурад ГIялихмаев(79кг.), АсхIяб Саадуллаев(92кг.), ГIялихан ЖабрагIилов(97кг.)ва Шамил Мусаев(125кг.)

Россияла чемпионатличиб Дагъиста командализибти кIел хьунул адамлира цIуба арцла медальти сархиб. Илди саби 50 килограммла декIдешлизир рирхIуси Елизавета Смирнова ва 55 килограммла декIдешлизирси Екатерина Вербина. 68 килограммла декIдешлизирси Ксения Бураковани жармала медаль сархиб.

Нушани Россияла чемпионатличир гьаларти мерани дуцибти лебилра Дагъиста мушлукьяби чедибдешличил мубаракбирулра. Чум дагъистанлан каберхалра Францияла тах шагьарлизи аркьуси нушала улкала олимпиадала командализи, лебтасалра илдасра  чедибдеш булгулра.

ХIяжимурад Ражабов