ГIергъити зянкъла байрам

Ахъушала хIябъибил школализиб белчIудила дус ахирличи бикнилис хасбарибси гIергъити зянкъла байрам дураберкIиб. Ил гьар мурталра кьяйдали, гIяхIси даражаличиб бетерхур.

Илар бутIакьяндеш дариб школала учительтани, бучIантани, Ахъушала багьудила управлениела методкабинетла заведующая Наида ХIусейновани, дурхIнала бегIтани ва цархIилти гIяхIлани.

Байрам бехIбихьиб школала гьалабси майдайчи байрамласун балкьаурти, выпускникуни дурабухъниличил.

Шадлихъ бузахъулри школала бучIантани ва учительница Жамиля ИмангIялиевани. Илдани ил байрамличил лебилра мубаракбариб ва гIур гъай бедиб школала директор Марина ИмангIялиевас.

Илини лебилра шадлихъла бутIакьянчиби мубаракбариб, школа таманбарибти дурхIнас сархибдешуни, гьарбизуни, гIяхIси арадеш диубли, имтихIянтира гIяхIти кьиматуначил дедили, чула гIямрулизир кайцIути гунзрира талихIчертили диубли дигни аргъахъиб.

ГIур гъайбухъун Наида ХIусейнова, ил школализив нешла мезла дурсри  кадирхьули узуси, пагьмучевси, машгьурси поэт, ГIяли-АсхIяб МяхIяммадов, 11 ибил классла бучIантала цаибил учительница Асилби Ибрагьимова. Лебтанилра школа таманбарибти дурхIнас насихIятла дугьби дуриб.

Школала гIямрулизир жигарла бутIакьяндеш дарнилис, конкурсуназир, жура-журала шадлихъуназир, спортла  абзаназир гьаларти мераначи лайикьбикибти, гIяхIти кьиматуначил белчIудила дус таманбарибти  бучIанти, багьудила управлениела ва школала шайзибад ХIурматла Грамотабачил шабагъатлабариб.

Ишдуслизиб 9-ибил класс таманбарибти  бучIантала  классла руководитель сари Мариям Мусаева, 11-ибил класс таманбарибти бучIантала биалли — Аминат Ибрагьимова. Илди дебали жавабкарти, чучи хъарти хIянчи чедетаахъили дирути, санигIят ункъли балути мугIяллимти саби.

БехIбихьудла классунала бучIантани учительтас ва школалис хасдарибти назмурти делчIун, делхъ дариб. Байрам таманбиуб выпускникунас бехIбихьудла классла бучIантани вавни дедили, гIергъитани – савгъатуни, дурхIнани заклизи ранг-рангла пушягIуни дархьили, бехIбихьудла классла бучIантани иш белчIудила дуслизир гIергъити зянкъра дяхъили.

Гьар мурталра кьяйдали, шадлихъличир, духIнарти къуллукъунала органтала хIянчизартани низам-кьяйда хIедуахъес багьандан мяхIкамдеш гIеббурцулри.

С.ГIябдуллаева