Дагъиста миллатуни кинолизир ва суратуназир

Май базла байрумтала бурхIназиб «Дагестанский аул» Музей-заповедник»-лизиб Дагъиста культурала Министерстволи гIеббуцибси, Москвализивадси кинорежиссёр ва суратуни кайсуси художник Родион ИсмягIиловли ва Шамил ГIяхIмадуллаевли касибти суратунала выставка бетерхур. Жагали балкьаахъурси выставкаличир миллатла палтарли бегIбиубти, Дагъиста дахъал шимала адамтала суратуни гьаладихьилри. Суратуни кайсутани халаси къиян кабихьили, бусягIятла замана хIербирули лебти адамтала художественный сипатуни акIахъублири. ГIядатла суратуни илдани, мурхьси искусстволичи шурдатурлири.

Выставка абхьиб «Дагестанский аул» Музей-заповедник»-ла директор З.З.Сулайбановани. Выстакалис гьарбизуни дулгули, илав гъайухъун Дагъиста культурала министрла цаибил заместитель Мухтар ГIяммаевич Кьурбанов. Выставкаличила чула пикруми дуриб поэт ва гIялим Хизри Юсуповли, тарихла гIилмуртала доктор А.Ж.МяхIяммадовли ва гIяхIцад цархIилти – искусстволизиб бузути, миллатла мезра гIядатунира ахIерадарни, чула санигIят бетаахъурти адамтани.

Илаб гъайбухъун, выставкала сиптакарти Родион ИсмягIилов ва Шамил Хадулаев. Илдани, выставка хIядурбирухIели чули ахъибси творчествола гьунчила къантIти баянти гьаладихьиб.

Выставкаличиб, илкьяйдали, гьалабихьиб халали ахIенси «Планета Дагестан» бикIуси видеофильмра.

Документальный кинолизиб саби-бегIти лугъатуначил гъайбикIули, чула шила ва миллатла палтарли бегIбиубли мурул ва хьунул адамти чебиахъулри. Илди, лебилрара-сера, кIарахъала миллатла адамти сабри. Илди, чула лугъатунала мезличил, челукьути масъултачила гъайбикIулри. Гьарли-марти дубурланти, декIар-декIарти шимала адамти чебаэс, илдачи лехIизес дигеслири. Гъай урус мезличи шурдатурли, кинола суратуначил дарх, белкIлизир чедиахъулри (параллельный перевод). Кинофильмлис: «ГIяхIти художникунани бетерхахъурси, халаси хIянчи саби», — викIес лайикьлири.

Гьалабихьибси выставка ва документальный фильм  Дагъиста халкьанала мезла лугъатуни, дузахъути гIядатуни, челгьути палтар ахIерадарниличи, ва чеалкIуси наслулизи илди гIерасахъниличи дяхIчиаибтири.

Выставка хIядурбарибси ва дураберкIибси саби Президентла культурала шайчирти сиптабала (инициативы) фондла кумекличил.

Суратунала выставкаби ва «Планета Дагестан» бикIуси документальный фильм, гьачамцун ахIен хIербикIутази чедаахъибти.

Январьличир выставкаби дурадеркIиб; Москвала Миллатунала политикала департаментла халкьани-ургарти бархбасунала «Миллатунала Юрт»-лизир; «Миллатунала кинематография гIеббурцуси, гьалабяхI арбикуси «Тамашала шала» бикIуси центрлизир; ООО «Поколение» бикIуси продюсерский центрлизир.

Февральличиб выставка бетерхурсири Россияла кинематографистунала Союзла «Дом кино»-ла заллизиб.

Выставка, МяхIячкъалализиб, «Дагестанский аул» Музей-заповедниклизиб» апрельла кIиибил байхъайчиб ва майла байрумтала бурхIназиб бетерхур.

Дербентла халкьлизира выставка чебаахъни, ил дурабуркIутала бузерила программализи каберхахъурли саби. Выставка «Дербентский Музей-заповедник»-лизиб май-июньничиб бетурхар.

Муъминат Хаттаева