Шантас дурхъаси байрам

Гьалабван Ахъушала районна ХIямшимала шилизиб гьала хIебла хъубяхIрумала байрам бетерхур. Шантала тямада Аскадин ГIялиевли мурталраван балбуц устадешличил бузахъулри. Илини байрамличи учибикибти шила жамигIят ва алавти шимазибад бакIибти гIяхIли разиси шадлихъличил мубаракбариб. Байрамличи бакIибти-ургаб лебри ГI.Батирайла уличилси Даргала театрла бекI режиссер ва художественный руководитель  Мустапа Ибрагьимов сунела балликьянабачил, районна администрацияла хIянчизарти ва шагьуртазибад бакIибти бахъал цархIилтира хIурматла гIяхIли.

Балбуцличи цалабикибтачи саламтачил дугьаизурли шила бекI ХIябибулла Кьутиевли цалабикибтас баркалла багьахъур ва лебтасалра арадеш, разидеш, талихI, баракат далгун. Лябкьуси дуслизир хъубяхIруми дурадеркIахъес «дерхъаб» дарибси МяхIяммадрасул ГIядайхIяжиевлис кьацIла мява савгъатбариб.

Шила школала гьалабси майдайчир бизити хурегуначилти кьумурти гьаладихьилри. Илар гьар журала бизити хурегуни лерри, гьаб-убла гIядат хIясибли дарибти гьарушра дархли.

Гьайгьайрагу, хIямшимантала цалра байрам миллатла палтарличил дирути «яркам» делхъ агарли бетурхуси ахIен. Иш яргализирра балбуц жагабирули шадлихъличир илди делхъ дариб. Илкьяйдали Дагъистан Республикала бурибти культурала хIянчизарти Пирдас ХIяжимяхIяммадовала ва Кумсият ГIяхIмадовала жагати далуйти зайдухъун.

Авлахъличиб гъарш каэс гьалаб гIядатлибиубливан дегIнуби дерхъили дакIахъес, маза-мас дахъдикIахъес балга бариб.

Цаибил гъарш шантани декIарварибси хъубзар ГIябдулла ГIябдуллаевли каиб, илис гIергъи биалли илала бархкьябани-цакласслантани ва лебилра дигутани.

Аргъла гьава ванабиубли, авлахъуначир хIянчи дехIдирхьнила лишан сабливан дураберкIибси цаибил гъаршла байрам разити аги-хIяйзиб бетерхур. Шадлихъла балбуцличи учибикибти-ургар спортла жура-журала абзанира дурадеркIиб. Ахирличир чедибикибтас кьацIла мявни ва арцла шабагъатуни дедиб.

Наида Гъуруева