Школаличил, дурхIначил кьисмат цабарибси

Иш сурат жявли касибси саби. Дайларси Будайчиева Загьидат Булатовна сари, дубаначибти – кIелра Разият. Гьанна илдала фамилиябира декIарти сари. ИтхIели илдазирад ца Баркакьадиева сарри, итил – Ванатова.

Сурат лебсири нушала хъулибси альбомлизиб. Ставропольлизир  хIеррируси нушала рурси Разиятли тиладибариб иш суратра газетализи кабяхъили, Загьидат Булатовна, сунела ва бахъал цархIилти рурсбала регIлара дигуси учительница,  акIубси бархIиличил мубаракрарахъес.

– Авал дусла бухIнаб гьачам саби З.Будайчиева акIубси бархIи башуси – февральла 29-личиб. Мубаракрарая лебилра сунени бучIахъули  калунтала шайзирад, делкIеная сунес дегIлара гIяхIти дугьби! – иб Разиятли.

Дахъал дирути лерли, рурсила тиладиличила хъумкартурли уррухъунра ва гьалабван  Ахъушала цаибил школализиб бетурхуси гьунибаъниличир Загьидат Булатовна чераибхIели  гьанбикиб.

ИлхIели 9-ибил классла бучIантала гьалар гъайрулхъули, Загьидат Булатовна рикIи:

– Ишдуслизир урегцIали дус диркули сари нуни цаибси дарс кабихьибхIейчирад, – илцадра бархбаси бетаур дила кьисмат школаличил ва дурхIначил.  Нуни бучIахъули калунти-ургаб леб дигалли халаси багьуди касибти тухтурти, дигалли санигIятлис мардешличил къуллукъбирути учительти, дигалли халкьла баркалла сархили декIар-декIарти мераначиб бузути адамти. Дебали уркIи разибирули бирар илди къаршибикалли, «дурарухъирив, Загьидат Булатовна, сен сарри, сен калунри?» — или хIурматличил гъайбухъалли.

Дила пикрили, цархIил тяхIярли биэсра хIебири, –  «Загьидат Булатовна» ибси у Ахъушала шилизиб дигиличил, хIурмат-хатирличил гьанбуршули саби. Шантала дигира хIурматра  сархибти сари адамдешличил, дурхIнала кьисматличи уркIи изахъес балниличил, сабурличил, яхIличил. Дебали гIяхIти хIял-тIабигIятла регI хьунул адам сари ил: мурталра разиси, малхIямси, сунес гьунчиб къаршибикибтала гIяхIси девличил уркIи разибируси.

– Асубирусив вегIгъуна адамлис децIагахъес, дурхIни вявбарес? – ирули рирар З.Будайчиевани. – ДурхIни школализи башути саби гIяхIси багьес, духуси гъайла бакьес, дурхIнала  бегIтанира школаличи, учительтачи халаси бирхауди бихьибси саби. Бирхауди марбарес – ил саби учительла санигIят чеббикIибсила цаибси чебла.

Ахъушала цаибил школа районнизиб бегIлара халаси багьудила учреждение саби, сунезибра  даршличи гъамли учительти бузуси. Загьидат Булатовнала  сабур, адамдеш, бегIтачил, барх бузутачил ралрикес бални, малхIямси тIамаличил дурути гIякьлуми – лерилра илди къугъати тяхIяр-кьяйда дахъал дусмазир гIибратли детаурли сари учительла санигIят чеббикIибтас. Иличила дахъал гIяхIти гъай дуриб барх бузути Майя Айгубовнани, Рукьият ГIялиевнани, Зубалжат МяхIяммадовнани, ПатIимат МяхIяммадовнани, школала директор Сабият МяхIяммадовнани.

– Гьачам партияла райкомлизи хIянчиличи кариахъес рукибсири. «Бажардириркусал багьахъес, чумал бархIи ратабая.» – или тиладибарира. Паргъатси, лехIси кабинетлизир руэс хIериубра, – дурхIнала тIама-гьама, дурсрачи ва перерывличи  зянкъала, педсоветличирти гъай… –  илди агарли гIергъи гIямрула мягIна агарли уббухъун ва ну школализи чарриубра, – гьанбиркахъули сари Загьидат Булатовнани.

…Дила пикрили, школализив узес дусми аркьуцад къиянбулхъули биалли ахIенси, гьамадли саби викIес хIейрар. ДурхIнала белчIудилис, бяркълис диргаладулхъути секIал имцIадикIули сари. Интернетлизирти, сайтаназирти, кинобазирти аварали дурхIнала дагьриличи вайси асар бирули биъниличи зигарбикIули саби учительти.

– Педагогла санигIят чеббикIибтас хIуни се маслигIятбиради? – хьарбиулра З.Будайчиевази.

Загьидат Булатовна пикри-пикрирухъун, гIур иб:

– Дила узикьар, машгьурси хирург ХIянипа ГIямаров викIуси сай: «Операция барес вирар тIулбала хъараницун хIили дясахъира, газа някъбачи бикайчи, цацахIели михъири булан хIили диркилира. Хирургла  устадеш – тIулбала хъараницун дясахъи операция барес бажардиикнилизиб саби».

Учительла санигIятлизиб, дила  пикрили, бекIлибиубси саби сабур, – гIясидеш, кьяркьдеш, жалти шайчир калахъи, малхIямти гъайличил вегIла буруси аргъахъес бални.

Арали, разили, шантала хIурматличил ва дигиличил санигIят даимбарахъес ахъри габ хIед Кьудратла ВегIли, ахIерси Загьидат Булатовна. Мурталра дяхI шалали калаби хIу!

П.Маллаева