Поэзия диганти цалабикиб

Ишди бурхIназиб Р. ХIямзатовла уличилси литературала музейлизиб «Поэтунала балкон» бетерхур, сабира Дагъиста позиялис хасбарибси. Ил учибяхъибсири Дагъиста писательтала Союзла даргала секцияла руководитель Муса БяхIяммадовли. Балбуц ибхьули, илини даргала машгьурси поэт ГIямарла Батирайла назму белчIун. Балбуцличир бутIакьяндеш дариб Дагъиста писательтала правлениела Союзла председатель Марина ГIяхIмадова-Колюбакинани ва машгьурти девла устни ва шягIирти – МутIалим МутIалимовли, ПатIимат Кьурбановани, Байгинат Кьурбановани, Хадижат ГIямаровани, Кьади ГIялисултановли, Мисей ГIябдусаламовани ва цархIилтани. Илкьяйдали балбуцличи бакIили лебри Дагъиста пачалихъла филологияла факультетла студентунира. Илдани чули цаладяхъибти назмурти делчIун. 3-ибил курсла бучIанти – белкIла авторли, Ирина ГIяликьадиевани ва МахIямадшапи Матаевли даргала машгьурти поэтунала назмурти делчIун, илкьяйдали 2-ибил курсла студентка Зугьра ХIяжиевани ва цаибил курслизирадси Мудрикад ГIябдуразакьованира назмурти зайдухъахъун. Студентуни гIеббуцес чула назмурти чеимцIадариб МутIалим МутIалимовли ва Хадижат ГIямаровани. Байрам ункъли бетерхур. Студентунала илдигъунти журала далдуцуначи диги имцIадирар. Кьакьализибад шалгIеббулхъутас тамашабизурлири, балконничиб назмурти дучIути чебиухIели, ва суратуна кайсес бехIбирхьулри. Илгъуна Балбуц бахъхIи дурахIеберкIнили ил лебтасалра гIяхIбизур. Ила бакIибти лебилра разибиуб.

Балбуц дураберкIили гIергъи Марина ГIяхIмадова-Колюбакинани «журуга стол» абхьиб, сабира Р. Рашидовла творчестволис хасбарибси.

Анжела Мутазова