Даршуси заклиур уржили хIердиабая

Ахъушала районнизибад ЧебяхIси ВатIа дергълизи арбякьунти саби 3656 адам. Илдазибад чархIебухъун — 1856. Илди лугIурби дурусли дагьес багьандан, халаси хIянчи барибси саби Зубалжат Мирзаевани. Илини хIядурбарили жуз леб, сунезирра итди дусмала къиян-жапа чекасибти адамтачила чебетаахъили бурибси.

МухIела шилизивадси Сумен Кьурбанов Советский Союзла Игитла уличи лайикьвикиб, ХIинтIала шилизивадси Хизри МяхIяммадовли Дергъла Асилдешла хIябалра даражала орденти сархиб, Ахъушала шилизибадти МирзахIяжи МяхIяммадовли ва МяхIяммад БяхIяндовли, Гьебала шилизивадси ХIясайни Абакаровли Ленинна орден касиб.

Дергъла дусмазир фронтлис дархьес урчи адилкьули Социалист Бузерила Игитуни бетаур Ахъушала шилизибадти ГIябдулла МяхIяммадов ва ГIябдулла ГIялимяхIов, МухIела шилизивадси ГIябдулла Уллуев.

Социалист Бузерила Игитла у касиб кIел хьунул адамли – Хамис КъамбаймяхIяммадовани ва Хамис Казиевани. ИшбархIилис мицIирли лералси Хамис Казиева сари.

Районнизибад цаибти тухтурти саби Ахъушавадси Зайнутдин МяхIяммадов, ХIинтIала шилизивадси Нариман Халидов, Уллучарала шилизирадси Хамис МяхIяммадова. Дагъистайзиб машгьурти тухтурти бетаур ХIянипа ГIямаров, АбдуряхIман Казиев, Камил ХIяжигIялиев, ГIябдулла ХIянаев, Майсарат Зубайруева.

Сецад–дигара гапла гъайличи ва баркаллаличи лайикьли сай цахIнабли Дагъистайзиб халаси хIурмат сархибси Хала мижитла Имам ГIябдуллахIяжи ХIяжимаргучев. Ахъушала шилизиб ва районнизиб балгундеш биахъес, къалмакъар, гъай-мез хIедиахъес илини дакIудирути къайгъни лебтанилра дали. Аллагьли ахъри бедаб сунес гьаннала гIергъира халкь даршули бихIяхъес!

Район машгьурбирули саби спортсментани. Спортла мастерла у бегI гьалаб касибси ГIямаркьади ГIямаровличибад бехIбихьили, бахъал леб Ахъушала районна у хIурматличил бихути. Ца белкIлизиб лебилра гьанбушес хIейрар.

Республикализибра балути, хIурматла адамти саби районна Федеральный Судла председатель ГIябдуллаев МяхIяммад НурмяхIяммадович ва илала узи, пагьмучевси поэт ва композитор, даргала гимнла автор МяхIяммадзапир ГIябдуллаев.

МяхIяммадов Ибрагьим БяхIяндовичла ура Ахъушала районнизиб халаси хIурматличил буруси саби. Дахадаевла ва Лавашала районтазив жавабла къуллукъуначив узули, баркалла сархили чарухъун ил районнизи ва сунела хIурмат калахъесцунра ахIи, гьатIира ахъбиахъесра бажардиикиб. Чум лебал илис баркалла бикIути.

Ибрагьим БяхIяндовичли гъал дусличибра имцIали ламус-хIяяличил учительтала бирхауди марбирули сай.

Сарерхурси, район гьабкьятала къяйлизиб биахъес даим къайгъилизирси районна бекIла заместитель, районна хьунул адамтала Советла председатель ХIясанхIусейнова Эльвира КьурбанисмягIиловна гьарил шилизи раили, илаб хIербирутала гIямрула тяхIяр-кьяйда дагьурли, адамти разили биахъес багьандан се барес гIягIнилил районна бекIличил, жавабла хIянчизартачил, активличил пикри цалабирхъули, суалти заманаличир арзес къайгъиличил рузули сари.

ТIантIала урга даражала школала учительница Ильясова Марьям МяхIяммадовнани 2010-ибил дуслизир «Дусла учитель» конкурслизир цаибил мер сархибсири. Илис гIергъити дусмазирра районнизир ва республикализир детурхути конкурсуназир бутIакьяндеш дариб, жюрила член, эксперт сарливанра тIалабрирули сари.

Арбякьунси дуслизиб М.Ильясовани хIядурварибси 10-ибил классла учIанни Россияла кьадрила конкурсличиб сочинениелис цаибил мер буциб ва Москвализир Дипломра савгъатунира касиб.

ГьалабяхI башули саби районна шила хозяйство. Шила хозяйствола управлениела начальник ДаудхIяжи Даудов, илала заместитель МяхIяммад ГIисаев ва лебилра хIянчизарти халати жавабкардешличил бузес балути, районна экономика гьалабяхI арбукес бажардилизибти адамти саби.

СПК-бала руководительтани хъумуртули ахIен СВО-лизиб бургъути гIеббуцесра. Арбякьунси дусла ахирличибра илдас кумек бархьиб. Бургъантас хIяжатдиркути секIал дурчухIели кумекбариб, «Ахъуша», «ГIялихан», «Дубри», М.Горькийла, К.Марксла умачилти, «ХIинтIа», «ТIебекмахьи» СПК-бани, «Усиша» МУП-ли.

Ахъушала районнизибадти бахъал бургъантани СВО-лизир цаибти бурхIначирадал бутIакьяндеш дирули саби. СВО-лизиб бургъути-ургаб бахъал леб Шукьтила, Усишала, Бутрила, ХIинтIала ва цархIилтира шимазибадти. ХIинтIала шила бекI Жамбулат Мяммаевра СВО-лизив ургъули сай.

Арали батаб ВатIан багьандан уркIи-уркIилабад чучи хъарси бирули бургъути ва шаласили, талихIчебсили биаб чула дурхIнала челябкьлара!

Уллучарала шилизивадси ГIумахан ЧIимяхIяммадовли шилизиб дявила бутIакьянчибас барибси памятник сунела харжаначил сагабарахъиб, 400 азир къурушличи гъамли арц харждарили.

Бахъал леб культурализиб, литературализиб, поэзиялизиб гьалабяхI арбякьунти, пагьмучебти адамти. Илдазивад бегIлара машгьурси сайри МяхIяммад ГIябдуллаев – Писки МяхI. Гьанбушес лайикьли саби РажабгIяли ГIямаров, Ильяс ХIясанов, Амирбек КьадибяхIяммаев, Насруллагь ГIямаров, Кьади ГIялиев, Хамис Маллаева, бунагь-хатIа урдуцаб чула. ИшбархIи творчестволизиб бузули леб ХIябиб Кьурбанов, Имин МяхIяммадов, ГIяли-АсхIяб МяхIяммадов, Шамхал Сухъанов, ГIяйшат МяхIяммадова, ЖумягI ХIяжигIялиева.

Дагъиста АССР-ла культурала рурибси хIянчизарла у бегI гьалаб касибсири Загьидат МяхIяммадовани, суненира районнизиб миллатла культура, халкьла пагьмурти гьаладяхI ардукнилизи халаси пай кабихьибси, районнизиб фольклорла ансамбль акIахъубси. Машгьурси ансамбль «Балхъар» акIахъубсири Къачу ХIяммадовла къайгъиличил. Илра дахъал шабагъатуначи, хIурматла умачи лайикьвикибси культурала хIянчизар сайри.

КIелра илди адамли Ахъушала район цахIнабли Европализиб машгьурбиахъуб: Польшализир ва Франциялизир дурадеркIибти фестивальтачиб цаибил мер буцибсири Ахъушала районна фольклорла ансамбльли.

Районна культурала управлениела хIянчизартани чус гьалаб бузули калунти, район машгьурбарибти адамтала баркьуди халаси дигиличил даимбарили саби. «Ахъуша» ансамбльлис чинабалра разидешличил ва баркаллаличил гьунибиули биъни чебиулра. Чумилра ХIурматла Грамотара, хIурматла умира касили, дахъал дусмазиб уркIи-уркIилабад чула санигIят бузахъути хIянчизарти гьанхIебушес хIейрар. Илди саби Кумсият ГIяхIмадова, Пирдауз ХIяжимяхIяммадова, ЖумягI ГIялиева, Зульфия Рабаданова, Мусалхан КьурбанмяхIяммадов, Салимат ва ХIяжимурад Мусаадаевхъали.

Культурала хIянчизартани гьаман бутIакьяндеш дирули бирар районна музейли дурадуркIути далдуцуназир. Музейлизибра леб чебетаахъили чула хIянчи бетурхахъути адамти. Музейла директор Зубалжат Мирзаева даим къайгъилизир рирар сунела район ахъли биахъес, гьалаб бузули, ВатIан багьандан бургъули калунти гьанбиркахъес, илдачила хъумхIертахъес.

…Ишди бурхIназиб Москвализибад, лебил Россияла мажлисличибад чарбухъун районна бекI МяхIяч ГIябдулкаримов ва иличил бархти шимала бурги. Россияла Президент Владимир Путинна пикри хIясибли бучибси мажлисличир ахъдуцибти масъулти арзес къасличил хIянчилизи ахъили саби, районна бекIличибад бехIбихьили, шимала бурги ва лебилра хIянчизарти.

Даршуси заклиуб, балгундешлизиб Ахъушала районничила гьатIира дахъал гIяхIти хабурти тIинтIдирахъули хIербиэс ва бузес кьадарбиаб районнизиб хIербирути лебтасалра!

П.Маллаева