Бузери ва дурхIнала пагьмурти

ЧебяхI Хъаршлила шилизибси библиотекала заведующая ПатIимат ГIямаровани сунечи хъарси хIянчи жавабкардешличил, чебетаахъили бетурхахъули сари. Илини библиотекализир лерилра байрумтас, машгьурти тарихунас багъишладарибти жузала, суратунала выставкаби, конкурсуни дурадуркIули сари.

Ишдус хъалибаргла Дус сабливан багьахъурси саби, Россияла Президентла ХIукму хIясибли. Гьалабван, ЧебяхI Хъаршлила шилизибси библиотекализиб багьахънибала стенд хIядурбарили саби «2024 ибил дус – Россиялизиб хъалибаргла Дус» бикIуси уличилси.

Библиотекализи башути хъалибарглизир дузахъути гIядатуначил, байрумтачил тянишбиэс бирар.

Илар хъалибаргличила, дявила бутIакьянчибачила, жузачила, дурхIначила белкIани, хъалибарглис хасдарибти жузи, суратуни, журналти, назмурти гьаладихьили сари.

Хъалибарг ибси девли цалис цала кумек, мяхIкамдеш, уржибдеш иргъахъули саби. Уржибси хъалибарг саби — цали цала хIурматбируси, кумекбируси, уркIецIибируси, мардеш дихIуси.

Илкьяйдали, илар чедаэс вирар школала бучIантани дарибти хъалибаргунала суратунира.

– Жагати суратуни дирули сари хъалибарглис хасдарибти нушала шилизирадси 8-ибил классла ручIан Мирзаева Сабина Рабадановнани. Сабина акIубси сари бахъал дурхIнала, хIурматла хъалибарглизир. Ил малхIямси, пагьмучерси, духуси, гIяхIти кьиматуначил ручIуси, нешлис кумекбируси рурси сари. Илала неш ПатIимат Мажидова школализир учительницали рузули сари, дудеш Рабадан Мирзаев някъла хIянчила уста сай. Илдани авал дурхIя абилкьули саби, багьудира касахъили, гIяхIси бяркъра бедес къайгъилизиб саби, –бурули сари библиотекала заведующая ПатIимат ГIямаровани.

ДурхIнала пагьмурти имцIадикIаб, дунъяличиб даршудеш калаб! Гьаннала гIергъира чула хъалибарглизир сархибдешуни диаб!

Сабият ГIябдуллаева