Зубарти дилшути ахIен

УмуряхIил Шапиева акIубси сари Сергокъалала районна ГIяймаумахьила шилизир. Шила школализир ручIиб. Авъибил класс таманбарибхIели, Сергокъалала педучилищела подкурслизи карерхур. Буйнакъскла педучилище таманбариб. Шилизир учительницали рузиб. МяхIячкъалализиб кIел дусла учительти хIядурбируси институт таманбариб. Институт ва партшкола тамандарили гIергъи, вецIал дусра-сера партийный, гIилмула хIянчизарли, халкьла багьудила отделла заведующаяли рузули калун.

1957 ибил дуслизиб «Дагъиста хьунул адам» журнал дурабулхъес бехIбихьиб. Ил дурабулхъуси  бархIиличирад пенсияличи аррукьяйчи, УмуряхIил Шапиева илала редакторлира калун. Рузра рузули, заочно ручIули Дагъиста пединститутра белчIун.

УмуряхIилла цаибти хабурти, очеркуни, зарисовкаби «Ленинна байрахъ» газетализир, «Гьалмагъдеш», «Дагъиста хьунул адам» журналтазир дурадухъутири.

1964 ибил дусличирад ил писательтала Союзла член сарри. Дагъиста писательтала Союзла правлениела, «ЗурхIяб» журналла редколлегияла член сарри. 1964 ибил дуслизир СССР-ла писательтала гехIъибил съездличир ва 1992 ибил дуслизир писательтала Союзунала сообществола урчIемъибил съездличир бутIакьяндеш дариб.

ДАССР-ла Верховный Советла президиумли хIябал ХIурматла Грамоталичил шабагъатларарибсири.  1978 ибил дуслизир ил печатьлизир дахъал сархибдешуни   багьандан, Дагъиста АССР-ла культурала рурибси хIянчизарла уличи лайикьрикибсири.

УмуряхIил Шапиева бузерила ветеранра сарри.

Нуша ца юртлизир хIердирутири. Гьар бархIира-сера нуни ил пергер хьунул адам чериули рираси. Унрубачилти, хъалибаргличилти, тухум-агьлуличилти, балликьянабачилти илала бархбасуни нунира далутири. Балутири илала юлдашунира сунечил барх цакамси бамсриахъес, умуси гьава гьигьбарес, гьибанди барес, уркIбачи челукьути пикруми цализи ца дурес анхълизи башути хьунул адамтира. Илди-ургаб лебри дарганти,   кIарахъанти, лезгиби, булугуни, къумукъланти,

урусуни ва цархIилтира. УмуряхIил ва илала  балликьянаби  ихтилатбикIи хъали-цIаличила, дурхIначила, дурхIнала дурхIначила, гьайгьай, дунъяличир, адамти-ургар кадиркути анцIбукьуначилара…

Нуша кIелра анхълизир къунздикIули ихтилатдикIуси заманара бири. ИхтилатдикIутири журналла агиличила, илаб бузути сагати хIянчизартачила. УмуряхIилличил барх бузули калунти лебилра редакторти сариван пенсияличиб сабри. Илдала мераначиб сагати редакторти сабри. Илдала лугIилизир нура — УмуряхIиллис гIергъи ракIибси. УмуряхIилли «Дагъиста хьунул адам» журналлис (дарган мезличил дурабулхъуси) гъал дус бекIдеш дариб ва гIяхIси хьулчи кабихьиб.

Писатель сарливан ва дахъал дусмазир «Дагъиста хьунул адам» журналла редактор сарливан, ил бахъал адамтачил, илдала декIар-декIарти кьисматуначил тянишриубсири. Хьунул адамтани илизи чула дигIяндешуначила бурусири, илини илдала уркIбазиб бирхауди имцIабиахъес, илди уркIичеббиахъес ва къиянти дяхIярахъес маслигIятбарес рирусири. Ил секIайчи, гьайгьай, суненира пахрубирусири.

УмуряхIил Шапиевала «УркIила дигиличил» (1963 ибил дус) бикIуси цаибил жузлис гьаликIли детауртири редакциялизи башути хьунул адамтала зугIлуми.

УмуряхIил Шапиевачила белкI тамансили бетхIерар, эгер илала произведениебазибти хьунул адамтачила — гIяхIти, пергерти, асилти хьунул адамтачила – къантI-къантIли биалра хIебуралли. СенкIун илдала гьариллизир чедаэсли дагьардулхъули сари илди делкIунсила гIямрула бетуц, хIял-тIабигIят ва бухъя-зегъа…

Хьунул адамтала кьисматуначила пикрумани УмуряхIил, халаси белкIличи – повестьличи киб. Гьайгьайрагу, илини балулри диштIати хабуртазибван ахIи повестьлизиб хьунул адамла сипат тIинтIли гьаргбарес вирниличила. Ил мурадли сабри илини «Мардеш» бикIуси повесть белкIунси. ВатIайсра халкьлисра мардеш дакIударибти пергер хьунул адамтачила саби ил белкI. Марзира ПатIира ца шилизибадти рурсби саби. Илди юлдашуни саби.

Хьунул адамла дагьрила сагаси даража, илала бухъя-зегъала сагати хьулчни гьаргдарили сари УмуряхIилли сунела повестьлизир.

1970 ибил дуслизиб дурабухъунси «Цаибси хъарбаркь» бикIуси повестьлизир, хьунул адамла сипат алкIахънилизир УмуряхIилли сари-регIти умцIлаби дурадуркIули сари. Баягъи ил повестьлизибра жура-журала хIял-тIабигIятла бегIти хьунул адамти сипатбирули сари. ГIяхIтира вайтира цаличил ца къаршибурцули сари. Повестьлизирти игитунала хIял-тIабигIят гьаргдарес далдуцибти ва дузесаибти тяхIурти асарчерти сари.

Сари чи сарил ва се сархес рузусил гIяхIил балуси хьунул адам сари чераахъибси УмуряхIил Шапиевани сунела «Ну рирхулра» бикIуси повестьлизир. Илизирси Уздият гьар секIал паргъатли гьунчидикахъес балуси, сунела кьисмат сунела някъбази касес бажардирикибси хьунул адам сари. Уздият МяхIяммадовна, РиштIала шила школала директорли калунси, адаб-хIяяла адам сарливан чераахъили сари. Иличи ургIерли сипатрарили сари мезлукья Зайнаб, сунес хIяжатси сархес се-дигара барес гIелумхIерилзуси бугьтанчи.

ИшхIелла бархибси манзил лябкьни балусиван пикририкIули сари УмуряхIил сунела повестьлизир. Адабла дазурби дуунти, хIяялизибад бухъунти дибягъуни сунела повестьлизиб дакIу-гьаргли цIахбирули сари илини.

Учитель сегъуна виэс гIягIнисилра бахъ дебали жагали аргъахъили сари УмуряхIилли. ДурхIнани, бучIантани кьабулхIейруси учитель, сецад ил дахъал делчIунси виалра, учитель ахIен или карилзули сари повестьла автор. Хъалибаргла масъултира ахъдуцили сари УмуряхIил Шапиевани сунела повестьлизир. Илини субхIяйзи мачниван далдикахъили каргьурли сари, мурул-хьуна, бегIтала сипатуни.

«Зубарти дилшути ахIен» бикIуси повестьлизирси Уздият шагьарлизирад, институтлизирад районнизи, партияла райкомла комитетла хьунул адамти-ургаб бируси хIянчила отделла заведующаяла къуллукъличи каратес жирирули сари.

Ахъдуцибти масъулти ва гьаргдарибти сипатуни хIясибли цаличил ца уржили дархдаси сари кIелра повесть: «Ну рирхулра» ва «Зубарти дилшути ахIен». Илдала бекIлибиубсигъуна мягIнара гIямрулизир къаршидиркути къиянти дяхIярахъес бучIанти жибирнилизиб саби. Москвала «Советский писатель» издательстволи чедир гьандушибти кIелра повесть цахIнадяхъили, роман дураибсири. Ил нушала писательла гьарбизурси белкI саби.

Романнизир чераахъибси пергер хьунул адам Уздиятличила бучIухIели, наб, дирхаирая, УмуряхIилличила бучIухIеливан бизур. Белики, чили бала, илкьяйда биэсра асубирар. Уздият – ил УмуряхIил рургар. Дагьри цIакьси, кегIебси, чарх-бекIличил жагаси, биру-балтусилизир черетаибси, адаб-хIяя чихъси, марси, сунечибад акIубтачи карцIси, гIямрулизир къаршидиркути къиян-жапа дяхIярес цIакьани дургуси, адамти дигахъуси, илдачи уркIи изахъуси.

1986 ибил дуслизиб дурабухъун «Ванзала уркIи» бикIуси роман. Илис гьалар делкIунти лерилра произведениебазир пайдаладарибти асарчерти художественный гIягIниахълуми дузесаили сари УмуряхIилли.

Адамтала хIял-тIабигIят, бухъя-зегъа дахъ дебали чедетаахъили сипатдарес бажардирикили сари УмуряхIил «Аманат» бикIуси повестьлизирра.

КIел бутIализибад цалабикибси («Филоксера» ва «ТанбихI») «Филоксера» бикIуси романнизиб, илала цаибил бутIа «ЗурхIяб» журналла хIябъибил номерлизиб дурабухъун, тяп дяхIимцIайзибван чебиули саби дубурлан хьунул адамла рухIлашалси дунъя, илала уркIила хазна, пахру ва диги, децI ва разидеш.

Лерилра чедир гьандушибти  хабурти, повестуни,  ва  романтачир

гьатIиралра бучIантала уркIбази гьуни баргесили уббухъун УмуряхIилла «ХIябъибил рурси» бикIуси роман.  Ил роман УмуряхIилли белчIахъес набзи гиб. Иличила дила пикри багьес дигулри. Наб дебали гIяхIбизурсири. КъантI-къантIли ил романничила.

Уршиличи дебали хIерси ва карцIси хъалибарглизир цагьатIи рурси

акIуб. Ил хIябъибил сарри. АкIуб лебилра зигарбухъахъи, уркIби дамкьахъурли. Ца дудешлицун сабри рурси акIниличи пашманиъни дигIянбируси. Дудешла неш биалли, дебали хIейгириубсири.

Рурсби дебали биштIали лебай дудешлизибад мяхIрумбиуб.

ХIера, УмуряхIил, хIябъибил рурси, циила халакараиб. Шел дус риубси ил халаси рузичил рарх школализи рашескарииб. Сунеласун, чилалра кумек агарли,  хIисабтази ахъиб: ризкьила кьукьри, диштIати  къаркъуби цаличи ца чедирхьи, илдала лугIи баянбири. Илис школализи рашес жявли саби или лебилра бикIули хьалли, къадагъабирули хьалли ил школализи рашес даимриуб. СекIал пикрибарес балуси, дахъал дагьес дигуси, бурибсила мягIна бусягIят иргъуси рурсиличи пикри бяхIчихIеэс хIейри. Нешла узикьар Халимбейли ил авал класс тамандарибхIели, Сергокъалализи педучилищела подкурсаназир ручIахъес аррукиб.

РиштIаси ва жагаси рурсиличи лебтанилра пикри бяхIчиаиб, ил гIяхIризур. Илаб бучIути-ургаб  сунела нешла гIямрула хьунул  адамтира балли лебри. Илдани УмуряхIил яргали чучи карилхьахъусири, нешливан ляврирусири, илис анцIхIебукьахъес, ил къардхIерухъахъес къайгъилизибри. Илини подкурсани тамандарибхIели, Буйнакъскла педучилищелизиб белчIуди даимбариб. Сергокъалала педучилище Буйнакъсклизи   гечбарибсири. Педучилище таманбарили сари акIубси шилизи чаррухъунхIели, илис сунечил барх бучIули калунти уршбас ва рурсбас дурсри кадирхьес кьадарбиуб.

УмуряхIилли  Сергокъалализир подкурсаназир ручIуси дус бетаурси ца анцIбукь личила ишкьяйда бурибсири.

…Гьачам нешра, рузбира, шира, унрубира гьанбикили, анцIбукьи бииши, ил шилизи ракIиб. Рашули. Ил чераибхIели нешли, кIапIруцесила ва лявраресила мерличиб «сен ракIибсири?» или хьарбаиб. «Неш, наб ихаб дебали анцIбулкьули саби, хIуша агарси мерличиб гIяхIил ахIен…» – ибси жаваблис, нешли ибсири: «Къалабали-хъярхъли хIу ракIибси мерличи чаррухъен!»

Сецад хIулбала шин картIибал риштIаси рурсили чили бала, амма ил итара-ишара хIеррикIули, дуцIрикIули, цIяббиайчи педучилищелизи чарриуб. «Наб цали бируси барес бажардихIебиркути рурсби гIягIнити ахIен!» – нешла гъай лихIбазир зяйдикIулри.

ХIерагу, сегъуна дарс кабихьили руилил нешли риштIаси УмуряхIиллис. Ил «дарс» УмуряхIилли сунела гIямрулизиб хъумхIертур…

Жявли мяхIрумриуб УмуряхIил нешлизирадра. «Дудеш вебкIалли –цIуръа, неш ребкIалли – ятим» бикIули бирар дарганти. Ятимриуб ил. РиштIахIейчирад къияндешуни чедаибси ил дебшлариуб. Ил багьандан бурги илини сунела уркIи сели-биалра кьакьабакIахъили хьалли, сунечибси хIял хIебалахъуси, чеди дакIухIебируси, гъабзаливан къиянти чекайсуси ва  чIумали карилзуси. Сецад дахъал вайти анцIбукьуначи, чурхдешличи ряхIягиб риалра, ил мурталраван, малхIямсили ва уркIецIичерсили калун. Илини гьарил баркьуди духули ва черетаибдешличил дурабуркIи.

Сунела пикри дяхIлизи буресра рири, чисалра чеббицIес ибси кьасра уркIилизи хIебурци. Жагьил гIямруличив гьанагарси балагьли арухибси сунела марзла уршили иличи, гьайгьай, халаси асар бариб. Асар бариб илала пагьмуличи, гIямруличи. Мурталра хIянсавдуси уркIила дяхъи сабри ил. Сецад уркIецIи-ряхIмуличил халаваахъиба УмуряхIилли-хала нешли, бегIти алхи цIуръавиубси, сунела уршила урши Артур. Ил халаваахъиб, чебяхIси даражала багьуди касахъиб, хъайчикатур. Илала дурхIнира леб акIубли.

Сари  мицIирли лералцадхIи, УмуряхIилла юртлизир мурталра дурхIнала дукелцIила тIамри иргъули дири. Белхаагарти илдани хала неш паргъатлира хIералти. Ну  тамашарирули рираси сен ва секьяйда бажардириркулрил ил хабурти, повестуни, романти лукIес или. БиштIатикIун мурталра илала мякьлаб сабри. Сецад илди гIяла-хажали биркьули биаллира,  илини  тIама ахъхIебурци, малхIямли гъайрикIи.

Пагьмучебти адамти УмуряхIил риаб — яра цархIил, пагьмулис, бузерилис лайикьси кьимат хIелугалли, культура, литература гьаладяхI дашес хIедирар. Нушала редакциялизир дахъал гъай детарули дирар лукIантачила, илдала яшавличила, бекIахъудиличила, хIурмат-хатирличила. Се барес дигIянбируси, цацахIели нушала гъай писательтала белкIанала устадешла даражаличи, лайикьси тяхIярли кьиматлахIедирниличи, илди гIебхIебурцниличи шурдулхъулира дирар.

Рирхес дигулра, УмуряхIилла уркIила жиличил  делкIунти произведениебала асар бучIантала уркIбазиб бахъхIилис калниличи. Зубарти дилшути ахIен.