«Нура илдачил виэс хIяжатли саби»

Украинализир кадиркути дявила анцIбукьуназир бутIакьяндеш дируси Кудагула шилизивадси ва ишди бурхIназив отпускличи вакIибси ГIябдуряхIман ХIясановличил ишди бурхIназив Дахадаевла районна бекI МяхIяммад ГIябдулкьадиров гьуниваиб. Гьунибаъни дураберкIиб районна бекIла кабинетлизиб. Илгъуна гьунибаъниличир ахъдурцути масъулти камли хIедирар. Амма арцличила гъайра детхIеурли хIедуар. Саби гIяхIъулали гIярмиялизиб къуллукъбарес бякьунтас ва вягIда хIясибли къуллукъбирутас бедлугуси алапаличила, къуллукъбируси мерличирти берк-бержла агиличила, бургъанти палтар-кьяшличил гIеббурцниличила, бархьибси кумек кайсниличила гъай детаур балбуцличир.

Дявила майдайчир сунела гьар бархIилати баркь-бацличила, бургъантала игитти баркьудлумачила ва илдала чедибдеш сархес халаси кьасличила баянти дурулри уршили.

ГIябдуряхIман ХIясанов 2022 ибил дусла  сентябрьличив гIярмиялизи жибирутала лугIилив сайри ва ВатIайс къуллукъбарес арякьунсири.

Гьарли-марси гIяхIгъабза сайливан, илини гьанна ахIерси ВатIайс къуллукъбирули сай.

«Дила бахъалгъунти юлдашунани ишхIелла манзиллизиб ВатIайс къуллукъбирули саби. Нура вирхусири илдала лугIилизив виэс хIяжатли биъниличи», — бурули сай ургъанни.

Ихтилатла башрилизиб илини бурулри отпуск таманбиубмад, сунела юлдашуначи чарулхъас, илди агарли анцIбукьи сабину или.

Уршбала сегъунти къиликъуни имцIали багаладирули вегIла юлдашунас кумекличи музаухъес багьандан ибси суайс илини бусягIятал жаваб чарбатур:

«Гъай агарли, командирла буйрухъ таманбарни, цалис ца кумекличи музадулхъни, нушала цадеш ва гьалмагъдеш. КъантIли буралли, гIяхIтигъунти уршби гьанна итаб саби!», — буриб ГI.ХIясановли.

Гьунибаъни ахирличи биркухIели, МяхIяммад ГIябдулкьадировли ВатIайс асилдешличил къуллукъбирни багьандан баркалла багьахъур ва уркIи-уркIилабадли илис гьарбизуни диубли дигниличила аргъахъиб. Сай мяхIкамли виахъес ва чедибдешра сархили, ара-сагъли хъули чарухъи дигниличилара буриб районна бекIли.

«Ну вирхулра нушала Дагъиста, Дахадаевла районна ванзаличиб дебали залумти ва гъабзадешчебти уршби руркъули биъниличи, — викIулри ургъанничилси гьунибаънилис гIергъи муниципалитетла руководитель, — илдигъунти гIяхIгъабза ва бяркъличилти багьадурти абикьурти бургъантала бегIтас баркалла багьахъес дигулра. Дахадаевла районнизибад 800-личибра имцIали багьадурли чула гьала тIашдатурти масъулти ламусличил тамандирули, ВатIайс марси къуллукъбирули саби. Илди багьандан нуша пикридикIулра ва илдазивадли чи-биалра районнизи вакIалли разидирулра».

Районна бекI бургъантачил гьунивиъни гIяхIси гIядатли бетаурли саби. Илдигъунти далдуцунала гIяхIдешличирли, нушани СВО-лизир кадиркути анцIбукьуначила баянти далулра ва бургъантас сегъуна кумек гIеббаахъес хIяжатлил белгибирулра.

Дахадаевла районна администрацияла пресс-служба