Баркаллаличил хIерируси

…Гьачам наб МяхIяммадзагьир тукентала гьалав къаршиикиб.

— Дураухъиригу, МяхIяммадзагьир! — салам бедира нуни.

— Тукейзи кьацI хили вакIилра, — жаваб чарбатур илини.

Чумал бархIила гIергъи сагали къаршиикиб.

— Се барири, МяхIяммадзагьир?

— Гье асес бакIибти лебрину, илди гьуниббатурра, —дила суайс жаваб гиб.

Сецад уркIи-хIял гIяхIси адам виэс гIягIнили цаличир ца даршути кIел баркьудила вегI—кьацI буцIуси ва духълумала гье дирцуси гьанбикиб.

Нуни ил виштIахIейчивад валуси сай, халаваибси сай унраличив, дебали гIяхIси хъалибарглизив. Илала дудеш Зайнутдин МяхIяммадов Ахъушала шилизивад цаибси тухтур сай, лебилра медицинала хIянчизартас чеветаибдешла шайчив гIибратли ветаурси; неш ХIяжипатIимат малхIямси, дяхI шаласи, урегал урши-рурсилис гIяхIси бяркъ бедес бажардирикибси хьунул адам рири, бунагь-хатIа урдуцаб сунела!

МяхIяммадзагьирличила газетализи белкIахъес районна администрацияла бекIла заместитель Эльвира ХIясанхIусейновани гIеббурибхIели, набзи пикри бакIиб сен жявлил шакхIерикирара ибси, — илцадра тIягIямлири МяхIяммадзагьирли бурусиличи лехIяхъес:

— Нуни Краснодар шагьарлизиб технологический техникум таманбарибсири. Илар чумал санигIят кайсахъутири, нуни чеббикIира кьацI буцIанна…

— Духълумала гье дирцуси хIянчиличи секьяйда ласухъунри? — хьарбаира нуни.

— Ну виштIахIейчивад ургубалав узес бурсикайубсира, картошка, капуста, набадури, хъара, къантIли буралли, дубурла мер-мусаличир дашути духълуми чуйнара дила някъбани удатурти сари. Ашкарливан, нушала халаси пачалихъ тIутIубиубхIели дахъал секIал агаркадиуб, илдала лугIилизир духълумала гьера. Хъуми делгIули яшавбирути адамтас дебали къиянкабухъун, дегIес гье агарли. Гье набра гIягIнилири. Ставропольлизи, Волгоградлизи, Краснодарлизи вашес вехIихьира. Набра дихутири, тиладибарибтасра. Амма, замана аркьуцад, иларра гIяхIти гье даргес къиянкабухъун.

Интернетлизив пайдалабиэси багьахънилигIив умцIерухъунра ва Голландиялизивадси фермерла рекламаличи вархьизурра. Илини капустала гье гьаладирхьулри, сунечил бархбас секьяйдали кабилзахъусилра гIеббурулри. Илкьяйда ветаибсири ну Голландиялизи! — пиширхъули сай МяхIяммадзагьир.

— Голландиялизи вякьунрив?

— ГIе. Чумал дусла духIнар нушала дебали уржибти бархбасуни кадизур, нуни капустала гьелис заказ бедлугулри, чули заманаличир дурхьулри, гье асибти адамти гIяхIси сабухъличи разилири. Чула вачар бетарулри, нушабра баркалла балахъулри.

— ГIяхIдизуру Голландияла мер-муса?

— Бархьли бурасли, вегIла мер-мусаличиб гIяхIси ва жагаси чинабалра биэс бируси ахIен. Илаб наб ца секIал тамашабизур: Голландиялизир дуили ахIенри духълумала гье дашахъути, — Южная Америкала улкначил дарибти вягIдурти хIясибли илар дакIахъили, гье дихулри Голландиялизи, гIур иларад гьар мерличи дирцулри.

Халкьани-ургарти халати корпорациябала бузери уржили, цали ца гIеббурцули бетурхахъулри. Нуша Россиялизирад жидарибти Голландиялизи 17 адам лерри ва илаб нушала халаси хIурмат бариб, тIабигIятла къугъати мер-муса, вавни дегIунти хъуми чедаахъес дикира. Наб гьатIира тамашабизур ил пачалихълизибси умудеш ва ибгибдеш.

Ца Голландияцун ахIен МяхIяммадзагьирли чебаибси: ил кIина хIяжлизира вякьун, чедаиб ГIярабияла улкни, Европала пачалихъуни.

— Ахъушала шилизибра умудеш гIеббуцес, чинаб гьуни балбарес гIягIнилил, чинаб сегъуна нукьсандеш лебал хIисаббарили, ил агарбиахъести тяхIурти далдуцахъес къайгъилизивси сайхIели МяхIяммадзагьир районна ЖамигIятла палатализи декIарвариб чумал дус гьалав.

ЖамигIятла палатала хъарбаркь таманбирули, МяхIяммадзагьир районна шимази, махьурбази вашули сай, комиссияличил вархра, сайцунра. Ахтардидирули вирар багьудила учреждениебазиб дурхIни кьацIли балхнила, ванадеш, терроризмала анцIбукьуназибад, цIа диркнилизибад мяхIкамдеш гIеббурцнила аги ва гIяхIцад цархIилтира суалти. Хаслира дахъал хIянчи лерри коронавирусла изала тIинтIбиубси манзиллизир. Палатала гьарил хъарбаркь бусягIят таманбирни, районна администрацияла шайзибад баркалла багьахъур. Илис Дагъистан Республикала шила хозяйствола Министерствола, ДАССР-ла министртала Совет бирухIели — илала шайзибадра ХIурматла грамотаби дедибтири.

МяхIяммадзагьир адамтала баркаллаличи лайикьикиб.

— Гье мурталра ца журала ахIен дурхьути, — илди дарсдикIахъули сари, — даимирули сай МяхIяммадзагьир. Гьалаб нушала улкализиб духълумала гье дашахънила шайчибси хIянчи аги. ГIергъити дусмазиб ил гьунчибиркес бехIбихьили саби. Нушаб гьарбизур санкциябала лугIилизи духълумала гье кахIедерхахъурхIели! Сецад бархибдеш биэс асубирил, эгер гье дихахъес ихтияр агарси биалри! Ил багьандан Россиялизиб гье дашахънила масъала гьунчибикахъес, сецад жявли виалра, чараагардеш леб!

— Голландиялизибадти хIела юлдашуни Ахъуша бакIес хьулхIебухъуну? — хьарбаира илизи.

— КIинара-сера бакIиб. Нуни илдази районна духIнарти къугъати мер-муса чедаахъира. Илдас тамашадизур нушала дубуртира, гьатIира дебали — дубурла бехIначир хъуми делгIули яшавбарес бажардибиркути адамтира.

МяхIяммадзагьир уржибси хъалибаргла бекI, авал урши-рурси къугъаси бяркъличил абикьурси ва илдази багьуди касахъибси дудеш, шантас манпагIятси баркьудилизив гъираличил хIялалли узули хIерируси адам сай.

— Набчила гапъала хIейгахъис. Дила уркIи разили бирар гIямрулизив цалра адам гьимхIевкIахъили хIериэс виъниличи. Ну дурала мераначив узахъес живирули калунра, нешлис хIейгухIели, ну акIубси шилизив калунра. Гьанна иргъулра, нешличи лехIяхъили, дура архIевкьни нуни гIяхIси барни.

ГIяхIси барес кьасличил хIерирусилис дарестира камдирули ахIен. ЖамигIятла палатала жавабла хIянчизар сайливан, МяхIяммадзагьир ветарули сай халкьлара гьуни чебиахъути хIянчизарталара ургав гъайикIуси: чинаб гьуни балбарес хIяжатлил, чинаб дугели шала агарал ва цархIилтира. Илини цалра масъала пикри бяхIчихIеили хIебалта, сунечи дугьаизурси адамла мурад барес гьалакли вирар.

Халкьла дугьабизуни бекIдирахъес кьяйдали, гьаннала гIергъира адамти баркалла бикIахъули хIериахъес Аллагьли ахърира арадешра габ хIедра хIела гIямрула гьалмагъ, малхIямси Зубайдатлисра, хIед дигутасра, хIурматла МяхIяммадзагьир!

П.Маллаева