Авал шабагъат сархибси

Хайдакьла районна Мажалисла шилизивадси лейтенант Абдуров МяхIяммад ЖабрагIилович 2022 ибил дусла февральла 24-личивад 2023 ибил дусла июльла 23-личи бикайчи Украинализиб дурабуркIуси дявила хасси балбуцличив калун. Ил манзилла ухIнав ургъан авна шабагъатлаварили сай.

РФ-ла оборонала Министерстволи бедибси «Дявилизив декIарухъни багьандан» цаибил медаль илини сархибсири 2022 ибил дусла сентябрьличиб – дявилати хъарбаркьуни дурадуркIухIели, урехиагардеш, игитдеш ва жан ахIерахIедирни чедаахъни багьандан. «Дявила хасси балбуцла бутIакьянчис» бикIуси кIиибил медаль РФ-ла оборонала Министрла хIукму хIясибли бедибсири 2023 ибил дусла мартличиб, дявилати масъулти гьамадли ирзнилис. ХIябэсил шабагъат – Россияла Президент Владимир Путинна ХIукмуличилси «Игитдеш багьандан» — илис бедибсири 2023 ибил дусла июньничиб, гIямрулис урехи лебниличи хIерхIеили, дявилати мурадуни детурхахънилис. Сунела авэсил шабагъат МяхIяммад Абдуровли касибсири баягъи 2023 ибил дусла августличиб, Луганскла областьла Диброва шилизиб кабикибси гьужумлизиб душмай пайдаладирути ваяхI агардарнилис.

Ил гьужумлизив МяхIяммад декIли вяхъибсири ва Москвала госпитальлизи викибсири. Илар МяхIяммад Абдуровли шел баз деркIиб. Кьяшмачи тIашизурхIели, ургъан кIел базлис хъули вархьибсири. Арадеш нукьсанбикниличибли МяхIяммад дявила гьалмагъуначи чариэс хIейуб. БусягIят илини Кемеровская областьлизибси дявила частьлизиб къуллукъбирули саби.

СВО-лизиб МяхIяммадла юлдашуни кали саби. Илди ара-сагъли ва, гьайгьайрагу, чедибдешличил хъули чарбиубли дигни иргъахъули сай.

Бурес гIягIнибиркур, серхурси хайдакьланна дявиласи гьуни бехIкабихьибсири вецIал дус гьалаб. 2014 ибил дуслизив ил гIярмиялизи арукибсири, Кемеровская областьла Юрга шагьарлизиб къуллукъбирули калунсири, кIинайс, вягIда хIясибли, илав узес калунсири. Илцадра къиянси баркьудилизив МяхIяммад бегIтани ва гъамти гьалмагъунани гIевурцули сай, ВатIан мяхIкамбирахъес илис цIакьани дедлугули.

Хайдакьла районна администрацияла пресс-служба