Ара-сагъли чарухъаб

МяхIяммадов Шамил Кьурбанкьадиевич 2004-ибил дуслизив хIурматла хъалибарглизив акIубси сай. Шамилли 2018 ибил дуслизиб Ахъушала урга даражала кIиибил школа таманбарили гIергъи, Дагъиста пачалихъла пединститутлизи керхур ва «Управление и право» бикIуси факультет хъараахъур.

ГIур ил жагьил адам районна администрациялизив узули калун. ГIярмиялизи арукьес гьалав ил жагьилтала политикала ва спортла управлениелизив узес вехIихьибсири.

Гьанна Шамилли Брянскла областьлизибси Клинца бикIуси шагьарлизибси дявила мотострелковая частьлизиб ВатIайс къуллукъбирули сай.

Шамилла неш Зубайдатли ва дудеш Кьурбанкьадини илис гIяхIси бяркъ бедиб. Ил духуси, жавабкарси урши ветаур. Зубайдат кIиибил школализир учительницали рузули сари. ДурхIначи дигичерси, багьудиличи бегIбарес къайгъичерси, сунечи хъарси хIянчи жавабкардешличил бетурхахъуси учительница сари ил.

Шамилла хала неш ГIяйшат Ахъушала шилизир хIурматла хьунул адам сарливан ралуси сари. Ил дахъал дусмазир районна администрациялизир хIялалдешличил рузули сари.

Сунечи хъарси къуллукъра таманбарили, ара-сагъли, сунела бегIтачи чарухъес кьадарбиаб Шамиллис!

C.ГIябдуллаева