Адамти уцахъути

Ишди бурхIназиб Дагъиста республикализиб ва лебилра Россиялизиб цIа дилшахъантала БархIи дурабуркIуси саби. Илчил бархли Дахадаевла районна Уркухъла 44 ибил цIа дилшахъантала часть акIахъубхIейчирад 20-21 дус диркули сари. Ил багьадан иш макьала нуни илдас багъишлабирулра.

Баягъи частьла начальник ГIисяхIмадов ГIябдулла МяхIяммадовичли ил санигIят 2015 ибил дусличибад бузахъули саби. ГI.ГIисамяхIяммадов мурталра сунела хIянчизартачил варх халкьлис кумекличи музаулхъуси сай. Школабала бучIантас ва учительтас секьяйдали цIа дилшахъутил, цIадикIибхIели секьяйдали юртлизибад дурабулхъес гIягIнитил ва цархIилти кьяйдуртала устадешла дурси кадирхьули дирар.

ЯхIъяев ГIябдулхаликь ГIябдулбасирович цIа дилшахъантала частьла хIянчизартазивад ца сай. Ил гьала-гьала печанала уста вирусири. ГIябдулхаликь ЯхIъяевли гав дашути турбаби ахтардидирули сай. ГIябдулла МяхIяммадовичличил варх илинира школабазир ва цархIилти организациябазир устадешла дурсри кадирхьули вирар. Ил дебали мягIничебси хIянчира саби, сенахIенну дурхIни биштIали лебай цIализибад урехи хIебирахънила далдуцуни дурадуркIахъес бурсибирес чебиркур.

ГIябдулхаликь ЯхIъяевли цIа дилшахъанна санигIят бузахъуйхIечирад 21 дус дикили сари. Илини жигарчерли бутIакьяндеш дирули сай лебил Россияла цIа дилшахъантала саби гIяхIъулатала цалабяхълизирра.

ГIябдулхаликь ЯхIъяев гьала-гьала печанала устали узули вири, гьанна ил хIябал дус ВДПО-ла районти-ургабси цалабяхъла председательли узули сай.

Уркухъла 44 ибил цIа дилшахъантала частьлизиб илдала дурабад бузули леб начальникла заместитель, отделениела командир, гIурра чумал цIа дилшахъан. Цалабяхъ илкьяйдали хIяжатти техникала гIягIниахълумачилра гIеббуцили саби.

Илди чучи зянкъ дакIибмад, минутла бухIнаб дурабулхъан. Чула машинализир дахъал кумекла гIягIниахълуми лер. Мегь калъути лухIцIни, жура-журала шин дашахъути шлангуни, цIали хIейгути палтар ва цархIилтира ваяхI. Дежурстволичиб калунти хъули арбукьес гьалаб лерилра машинаби дузулил, лерил ваяхI чула мераначир сарил ахтардидирути сари.

ГIярбукIла шилизир цIадикибхIелира, илкьяйдали КIишала шилизибси заправкаличирти цIа дишахънилисра цIа дилшахъанти районна бекIли Баркаллала кагъуртачил шабагъатлабариб.

Дила тухумти ургабра леб цIа дилшахъанти. Илгъуна багаласи баркьудилизи ахъили, адамтала гIямру дерцахъес кумеклабирути гъамтачи нуни мурталра пахрубирули вирус.

Дахадаевла районна Уркухъла 44 ибил цIа дилшахъантала частьла лебилра хIянчизарти чула санигIятлашалси байрамличил уркIи-уркIилабад мубаракбирулра ва гIямрулизиб — разидеш, хIянчилизиб — кункдеш дулгура.

Дунъяличирти вайти анцIбукьуни кадерхурли, дурабти шадли хъули чарбухъи, арали ва хIулкIули калабая!

МяхIяммадшапи Матаев