Кахти бурхIначила гьанбикахъиб

Хайдакьла район­низиб «Муба­рак­бирнила мицIир­си от­крытка» бикIуси балбуц ду­ра­­беркIиб. Ил ЧебяхIси дергъ та­ман­биубла гIергъи 75 дус дик­нилис багъишлабарибси саби.

Бара гьалабван культурала центрла ва «Кайтаги» этноцентрла хIянчизарти ЧебяхIси ВатIа дергъла бутIакьянчи Иманзагьид Шариповличил гьунибаибтири. Ил хIерирули сай Мажалислизив. Этноцентра директор Зубайдат ХIясановани бурни хIясибли, 2020-ибил дусла февраль базличибад бехIбихьили илгъуна балбуц дурабуркIули саби.
Хайдакьла районна бекI ГIялим Темирбулатовли бурни хIя­сибли дургъбала бутIакьян­чибачил гьунибиэс хIяжатси саби, сенахIенну жагьилтала уркIбазир ВатIайчи диги адилкьа.
«Иманзагьид Шарипов ЧебяхIси ВатIа дергъла бутIакьянчи сай. Гьанна ил 95 дус виубли сай. Ил Хайдакьла районна Баршамайла шилизив акIубси сай. Дудеш агарли халаваибсири. Школализив ункъли учIусири. 1938 ибил дуслизив Дербентлизибси педучилищелизи учIес арякьунсири. Дергъ бехIбихьайчи районнизирти декIар-декIарти школабазив узули калунсири. 1943 ибил дуслизив биалли, сай гIяхIъулали дургъбази вякьунсири», — бурули сари акцияла бутIакьянчи Зубайдат ХIясановани.
«Кайтаги» центрла хIянчизар Разият МяхIяммадованира ЧебяхIси ВатIа дергъла бутIакьянчис мубаракла дугьби дуриб. Илини душманти чебухъунхIели гъабзадешличил ВатIан батахъурти бургъантас ва илдала лугIилизив Иманзагьид Шариповлис халаси баркалла багьахъур.
Илала хъулиб дурхIнира илдала баркьибтира лебри, ва илди гIуррара дургъбачила хала дудешлизи бурахъес тиладибикIулри. Иманзагьидли кьакьадешличил гьандиркахъулри итди кьяркьти дусми. Гьанбиркулри илис саби фашистунани алавбуцибси манзил, сунела юлдашунала бебкIа ва цархIилти анцIбукьуни. Илдас бикьрили детарули сари 2 ХIунтIена Зубарила орден ва «Гъабзадеш багьандан» медаль.
ГIур Иманзагьид Шариповла дурхIяла дурхIя ХIусейн ГIябдурашидовли сунела хала дудешлис назму белчIун, культурала Центрла гIяртистунани биалли далай белчIун.
Гьунибаънила ахирличиб «Сагаси нас­лу» студияла ва «Букьур» секторла бутIакьянчибани Иманзагьид Шариповлис баркалла багьахъур, арадеш балгун.