Халкьла децI цабируси

Ишди бурхIназиб Гьалмагъдешла Юртлизиб ДР-ла «Дузеная, узби» бикIуси пат­риотизмала ва дявила да­луйтала антология­ли­чил бучIанти тянишбариб. Жуз ХIун­тIена ГIярмия, Со­вет хIуку­матла милиция, па­ча­лихъла урехи хIе­бирахънила шай­чирти уч­реждениеби 100 дус дирнилис, ва ЧебяхIси ВатIа дергълизиб Чедибдеш сархиб­хIей­чирад 75 дус диркнилис багъишлабарибси саби.

Баягъи антологияла автор сай Россияла писательтала Союзла секретарь, РФ-ла культурала урибси хIянчизар Сергей Юрьевич Соколкин. Балбуцличи цалабикилри пачалихъла ва муниципалитетла хIукуматла, гIядлу-зегъа далтахъути органтала вакилти, Россияла Игит Н.М.НурбяхIяндовла дудеш, республикала гIилмула, искусствола кьялубазиб бузути хIянчизарти ва цархIилти. ДР-ла миллатуни-ургарти бархбасунала ва динанала шайчивси министр Э.С.Муслимовли, балбуцличив гъайулхъули, жузла автор С.Ю.Соколкиннис баркалла багьахъур, антология дураэс багьандан барибси мягIничебси хIянчилис. «Антологиялизи кадерхурти далуйти ва назмурти нушала ВатIа хъархIерагардеш багьандан чула жан ахIерахIедарибти, гIямру кадихьибти игитунас хасдарибти сари. Жузлизир илкьяйдали машгьурти художникунани дарибти суратунира лер. Илди жузи тIинтIдирнили — Россияла жагьилтас патриотизмала шайчибси бяркъ бедлугнилашалси бузерилизи мягIначебси пай кабирхьули саби. Баягъи издание федерацияла даражала имцIатигъунти руководительтани гIеббуцибсири. Гьайгьайрагу, илгъуна антология дураънили ЧебяхIси Россияла халкьани-ургарти гьалмагъдешла чIумати бархбасуни чедиахъули сари», — викIи Э.С.Муслимов.
Бурес чебиркур, «Дузеная, узби» патриотизмала ва дявила далуйтала ишхIелла антологиялизир 1200-личир имцIали далуйти-назмурти цаладяхъили сари, сарира дахъал миллатунар Россияла бегIлара гIяхIтигъунти 250 поэтли делкIунти. Илар Россияла машгьурти 20-личиб имцIати академикуни-художникунани дарибти 80 сурат чедаэс вирар. Ил жузли бучIантазиб ишбархIи нушала жамигIятлис чараагарли хIяжатси патриотизмалашалси гьуцI ахъбурцули саби.
Антологиялизир Дагъиста пачалихъла ва жамигIятла хIяракатчибала, машгьурти поэтунала назмуртира гьаладихьили сари: Р.ХIямзатовла, Р.ГIяб­­­дуллатIиповла, А.ГIяб­дул­­манаповала, А.ГIябдура­ши­до­вала, М.ГIяхIмадовла ва цар­хIилтала.
Балбуцла ахирличиб ДР-ла миллатуни-ургарти бархбасунала ва динанала шайчибси Министерствола шайзибад поэтуни Сергей Соколкин, Аминат ГIябдурашидова ва ДР-ла урибси художник Амирхан МяхIяммадов шабагъатлабариб.